Hội nghị BCH Đảng bộ NHCSXHTW lần thứ 17

11/04/2023
(VBSP News) Đảng bộ NHCSXHTW vừa tổ chức thành công Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm báo cáo công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023 và công bố Quyết định thành lập các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy NHCSXHTW. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW; đại diện các cơ quan tham mưu của Đảng uỷ Khối DNTW và các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy NHCSXHTW.

Trong bối cảnh bước vào năm 2023, nền kinh tế trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Ngay từ đầu năm, bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết số 01/NQ- CP, ngày 01/01/2023 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, Đảng ủy NHCSXHTW đã lãnh đạo NHCSXH chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao và xây dựng Đảng bộ NHCSXHTW, các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

Kết quả thực hiện đến 31/3/2023, tổng nguồn vốn tín dụng của NHCSXH đạt 311.822 tỷ đồng, tăng 14.806 tỷ đồng (+5%) so với 31/12/2022; tổng dư nợ đạt 291.754 tỷ đồng, tăng 8.406 tỷ đồng (+3%) so với 31/12/2022, với hơn 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ.

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc kết luận Hội nghị

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc kết luận Hội nghị

Đảng ủy NHCSXHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện các Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030, tập trung tiếp tục tham mưu các Bộ, ban, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 40- CT/TW, Kết luận 06-KL/TW và Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Đảng ủy NHCSXHTW cũng đã chỉ đạo tăng cường tính tích cực, chủ động thực hiện công tác huy động các nguồn vốn, công tác kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng công tác quản lý và xử lý nợ trong toàn hệ thống, chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi số của NHCSXH năm 2023.

Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy NHCSXHTW đã tập trung đẩy mạnh triển khai công tác xây dựng Đảng. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, vai trò hạt nhân của người đứng đầu, vai trò của cấp ủy được nâng cao, đoàn kết nội bộ được giữ vững.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đảng ủy NHCSXHTW đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác chính trị tư tưởng, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên nắm bắt, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, dư luận xã hội; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy NHCSXHTW đã xây dựng chương trình, đề cương kiểm tra, giám sát năm 2023 của BCH Đảng bộ và UBKT Đảng ủy, đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Phân công cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát và thường xuyên thực hiện giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng theo Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy cấp trên. Tính đến thời điểm hết quý I/2023, không phát sinh các trường hợp đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảng viên vi phạm kỷ luật.

Về công tác lãnh đạo đoàn thể, Đảng ủy NHCSXHTW đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường hoạt động truyền thông về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động của NHCSXH; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong những tháng đầu năm 2023, các cấp Công đoàn NHCSXH đã trích số tiền 11.853 triệu đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em…

Đại diện các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy nhận Quyết định thành lập

Đại diện các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy nhận Quyết định thành lập

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW và Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW chúc mừng các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy NHCSXHTW

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW và Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW chúc mừng các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy NHCSXHTW

Tại Hội nghị, thực hiện Quy định 87-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 5/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy NHCSXHTW cũng đã công bố Quyết định thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy gồm: Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy.

Việc thành lập các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy NHCSXHTW là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của Đảng ủy; phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW chúc mừng Đảng ủy NHCSXHTW đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quý I/2023 và triển khai thành lập các Ban của Đảng theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đồng chí cho biết, việc thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy NHCSXHTW đã thể hiện sự nhận thức, quan tâm, đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong đơn vị, giúp NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng Đảng. Đồng chí cũng yêu cầu các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Đảng uỷ NHCSXHTW và các Ban tham mưu giúp việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng ủy Khối đã chỉ đạo sát sao Đảng ủy NHCSXHTW hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Đồng chí cũng yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt tới cán bộ, đảng viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, đặc biệt là chuẩn bị cho tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 - CT/TW, làm tốt công tác tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

PV

Các tin bài khác