Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp - mang Xuân đến mọi nhà

23/02/2018

Phát huy vai trò của các cấp Hội PN ở Vĩnh Long trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, giúp phát triển kinh tế hiệu quả, đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Ngoài ra, hội còn vận động nguồn vốn từ NHCSXH, vốn từ các chương trình, dự án của các tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn thuận lợi để SXKD, cải thiện cuộc sống và xây dựng nông thôn mới.

Theo Báo Vĩnh Long

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác