Đồng bào DTTS ở M’Nông làm giàu từ nguồn vốn chính sách

(VBSP News) Tỉnh Đắk Nông nằm trọn trên cao nguyên M’Nông, nơi đây có đông đồng bào DTTS sinh sống như: Mạ, K’ho, ÊĐê, Tày, Nùng…, tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Những năm gần đây, việc hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo luôn là ưu tiên hàng đầu của tỉnh, trong đó các chương trình tín dụng của NHCSXH đã góp phần quan trọng trong giảm nghèo, xây dưng nông thôn mới ở địa phương. Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay của NHCSXH tỉnh Đắk Nông đạt 2.400 tỷ đồng với 69 nghìn khách hàng đang vay. Nguồn vốn ưu đãi được các đối tượng thụ hưởng sử dụng đúng mục đích, đầu tư hiệu quả vào phát triển sản xuất, chăn nuôi, đặc biệt là đầu tư tái canh cây cà phê, hồ tiêu,… hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất cây công nghiệp và chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.