“Đòn bẩy” hữu hiệu cho đồng bào DTTS ở Trà Vinh

(VBSP News) Chính sách tín dụng ưu đãi là cơ hội để đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, sớm vượt qua đói nghèo. Trong những năm qua NHCSXH tỉnh Trà Vinh đã phối hợp cùng các cấp chính quyền, các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác tuyên truyền chủ trương, chính sách và kịp thời chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng được thụ hưởng.

Đến nay toàn tỉnh Trà Vinh có 63.416 hộ đồng bào DTTS vay vốn tại NHCSXH với dư nợ hơn 790 tỷ đồng. Vốn vay ưu đãi đã thực sự là “đòn bẩy” giúp hộ đồng bào có điều kiện đầu tư tăng đàn gia súc, gia cầm, khôi phục ngành nghề truyền thống, mở rộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mua sắm máy móc, nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp… Chính sách tín dụng ưu đãi đã thể hiện rõ tinh thần “tăng cường chính sách cho vay, giảm cho không”, tập trung vào một số ngành nghề trọng yếu để hộ dân có định hướng làm ăn, tạo sinh kế trong tương lai. Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên Trần Việt ghi lại những hoạt động hiệu quả trong thời gian qua của NHCSXH tỉnh Trà Vinh.