Đổi thay trên “Quê hương 5 tấn”

Sau 16 năm hoạt động, nguồn tín dụng chính sách đã được NHCSXH tỉnh Thái Bình phối hợp với các cấp hội, đoàn thể chuyển tải đến đối tượng có nhu cầu được hưởng thụ. Vốn vay ưu đãi đã giúp hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển kinh tế, mở rộng SXKD, tăng thu nhập, ổn định việc làm, góp phần cho thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo ở địa phương. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt 2.772 tỷ đồng với hơn 100 nghìn hộ đang vay.