Đổi mới công tác NCKH góp phần nâng cao chất lượng hoạt động NHCSXH

18/05/2021
(VBSP News) Ngày 18/5 là ngày có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, nhằm tôn vinh các nhà khoa học, nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam.
Hơn 18 năm qua, toàn hệ thống NHCSXH đã thực hiện  86 đề tài NCKH

Hơn 18 năm qua, toàn hệ thống NHCSXH đã thực hiện 86 đề tài NCKH

Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam). Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vừa vinh quang này cho giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Người khẳng định: “…Khoa học từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân…”

Bắt đầu từ năm 2013, ngày 18 tháng 5 hàng năm được chọn là ngày kỷ niệm KH&CN Việt Nam nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp KH&CN, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam. Lĩnh vực KH&CN ngày càng được quan tâm, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến trong thực tiễn, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.

Hòa chung không khí sôi nổi, trang trọng của Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021, hoạt động KH&CN của NHCSXH cũng đã có những hoat động tích cực và gặt hái nhiều thành công.

Từ khi thành lập đến 31/12/2020, toàn hệ thống NHCSXH đã thực hiện  86 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH), trong đó có 04 đề tài cấp Bộ; 82 đề tài cấp cơ sở (44 đề tài cấp hệ thống và 38 đề tài cấp chi nhánh NHCSXH). Năm 2020, NHCSXH đã phê duyệt danh mục 12 đề tài NCKH, trong đó 06 đề tài cấp hệ thống và 06 đề tài cấp chi nhánh; tiến hành nghiệm thu 07 đề tài, trong đó 05 đề tài cấp hệ thống và 02 đề tài cấp chi nhánh. Kết quả, có 05 đề tài nghiệm thu đạt loại Giỏi, 02 đề tài đạt loại Khá.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu các đề tài khoa học, các tập thể, cá nhân trong hệ thống NHCSXH cũng tham gia rất tích cực hoạt động sáng kiến. Các sáng kiến của các đơn vị, cá nhân ngày càng đa dạng và có ứng dụng thực tiễn tích cực. Số lượng sáng kiến toàn hệ thống NHCSXH được công nhận năm 2020 là 830 sáng kiến với 2.924 lượt cán bộ tham gia.

Đánh giá cao vai trò của hoạt động KH&CN đối với hoạt động của hệ thống NHCSXH, tại Phiên họp Hội đồng khoa học lần thứ nhất năm 2021 vào ngày 19/01/2021, Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng khoa học NHCSXH đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống NHCSXH chủ động phát động phong trào thi đua, động viên, khuyến khích cán bộ trong hệ thống NHCSXH tham gia công tác đào tạo và NCKH. Qua đó không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của NHCSXH, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng cần phải triển khai hàng năm.

Tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2021, số lượng đăng ký NCKH tăng cao hơn các năm trước (đặc biệt là số lượng đề tài cấp chi nhánh). NHCSXH đã phê duyệt danh mục 17 đề tài NCKH, trong đó có 07 đề tài NCKH cấp hệ thống và 10 đề tài NCKH cấp chi nhánh. Các đề tài đã được phê duyệt năm 2020 cũng được tích cực nghiên cứu, hoàn thành theo tiến độ hợp đồng đã kí, chất lượng đề tài không ngừng được cải thiện. Công tác NCKH ngày càng được các đơn vị quan tâm, chú trọng, góp phần vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống NHCSXH.

Phòng Quản lý NCKH - TTĐT

Các tin bài khác