Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

NHCSXH đảm bảo nguồn vốn ưu đãi đến khách hàng được an toàn, kịp thời (VBSP News) Nói về chi bộ trong sạch, vững mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời nêu rõ: Là đảng viên gương mẫu trong mọi công việc, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nội bộ thật sự đoàn kết; chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, lãnh đạo tốt sản xuất và chiến đấu; một lòng một dạ phục vụ nhân dân, thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đối với Đảng thì củng cố và phát triển tốt. Đồng thời, Người cũng luôn nhắc nhở phải phê bình nghiêm khắc những chi bộ yếu kém, không gương mẫu, thiếu đoàn kết, xa rời quần chúng, cán bộ lãnh đạo quan liêu mệnh lệnh. Do đó, phải thường xuyên chỉnh đốn chi bộ, không để những phần tử xấu lợi dụng phá hoại nội bộ, và mỗi đồng chí, nếu sai phạm mất hết tư cách đảng viên thì cần đuổi ra khỏi Đảng, cần cách chức thì phải cách chức, cần hạ tầng công tác thì hạ tầng công tác, có thể giáo dục thì giáo dục.
Công tác Đảng, Giải Búa Liềm Vàng   18/11/2021  

Xây dựng Chi bộ Thi đua - Khen thưởng trong sạch, vững mạnh

NHCSXH đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới (VBSP News) Tập thể Chi bộ Thi đua - Khen thưởng luôn phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hàng năm, chi bộ đều được đánh giá hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có cá nhân được tặng Giấy khen, Bằng khen của cấp có thẩm quyền. Đạt được kết quả đó trong những năm qua đều nhờ sự đoàn kết thống nhất của chi bộ, gương mẫu, trách nhiệm của Bí thư chi bộ, của cán bộ chủ chốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động và sự đồng thuận của tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn chi bộ.
Công tác Đảng, Giải Búa Liềm Vàng   18/11/2021  

Vai trò của Đảng trong công tác xử lý nợ bị rủi ro

Các cán bộ, đảng viên NHCSXH luôn tận tâm, vì hạnh phúc của người nghèo (VBSP News) Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Luật các tổ chức tín dụng và Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá X về chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, ngày 04/10/2002 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg thành lập NHCSXH để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn ưu đãi phục vụ SXKD, tạo việc làm, cải thiện đời sống góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXHTW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã Nghị quyết “Tiếp tục phát triển NHCSXH ổn định, bền vững, duy trì vai trò định chế tài chính công thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS”.
Công tác Đảng, Giải Búa Liềm Vàng   18/11/2021  

Tập trung thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội

NHCSXH hỗ trợ cho lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện K Trung ương (cơ sở Tân Triều) (VBSP News) An sinh xã hội là một trong những nội dung được đề cập toàn diện, xuyên suốt trong hệ thống quan điểm, chính sách của Đảng ta. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục xác định đây là một lĩnh vực quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và truyền thống tốt đẹp, tương thân, tương ái của dân tộc.
Công tác Đảng, Giải Búa Liềm Vàng   17/11/2021  

Vai trò của Công đoàn trong công tác xây dựng Đảng

Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Hà Nội đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (VBSP News) Trong thời gian qua, cùng với việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Hà Nội ngày càng khẳng định được vai trò trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là công tác phát triển đảng viên.
Công tác Đảng, Giải Búa Liềm Vàng   17/11/2021  

Tín dụng chính sách xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp hàng triệu hộ thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu (VBSP News) Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế đặc thù trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chưa có tiền lệ trong nền kinh tế thế giới. Vì vậy, việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là quá trình vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để có mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam và hội nhập quốc tế. NHCSXH thực hiện tín dụng chính sách xã hội đã khẳng định rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ xã hội và công bằng xã hội. Tại Điều 1, Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ đã khẳng định: “Tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là việc sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, ổn định xã hội”.
Công tác Đảng, Giải Búa Liềm Vàng   17/11/2021  

Những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chỉ thị 40

NHCSXH nhận tiền gửi tiết kiệm từ các tổ chức, cá nhân ngay tại Điểm giao dịch xã
Ảnh: TTXVN (VBSP News) Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp, tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, chính trị tại địa phương.
Công tác Đảng, Giải Búa Liềm Vàng   17/11/2021  

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong Chi bộ

xdcb (VBSP News) Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Trong hệ thống chính trị, đảng viên là hạt nhân lãnh đạo, nguồn bổ sung cán bộ cho bộ máy của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể và là lực lượng nòng cốt trong các phong trào cách mạng của các tổ chức và quần chúng. Những thành tựu to lớn mà Đảng ta lãnh đạo trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ đảng viên. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, từ yêu cầu của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn ở người đảng viên.
Công tác Đảng, Giải Búa Liềm Vàng   17/11/2021  

Hành trình mang vốn tín dụng chính sách của Chính phủ đến với người nghèo

Việc tổ chức giao dịch xã vẫn đảm bảo ngay trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp (VBSP News) Là tổ chức tín dụng được Chính phủ thành lập để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác không vì mục tiêu lợi nhuận, NHCSXH đã trở thành người bạn đồng hành của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong hành trình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững với phương châm hoạt động “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”. Sau 19 năm, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp các tổ chức chính trị - xã hội gắn bó, gần gũi hơn với nhân dân, hội viên, củng cố hoạt động tại cơ sở; giúp người dân bám đất, bám bản làng ở các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; đồng thời, giúp chính quyền cơ sở hoạch định, định hướng phát triển kinh tế cho địa phương, ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và Chính phủ.
Công tác Đảng, Giải Búa Liềm Vàng   17/11/2021  

Đảng ủy NHCSXHTW với công tác phòng, chống tham nhũng

Các cán bộ, đảng viên NHCSXH làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn hiệu quả (VBSP News) Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được xác định là một trong những công tác trọng tâm của Đảng ủy NHCSXHTW, được cơ sở tuân thủ và tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống. Trong những năm qua, Đảng ủy NHCSXHTW đã th¬ường xuyên bám sát các nhiệm vụ chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý vốn và tài sản; công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật về phòng, chống tham nhũng về đạo đức, lối sống của cán bộ người lao động được thực hiện tốt, ngăn chặn các loại tội phạm về tham nhũng.
Công tác Đảng, Giải Búa Liềm Vàng   17/11/2021  

Chi bộ Pháp chế học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Với cách làm linh hoạt, đổi mới, Chi bộ Pháp chế đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các nội dung sinh hoạt hằng tháng và những đợt sinh hoạt chuyên đề của Chi bộVới cách làm linh hoạt, đổi mới, Chi bộ Pháp chế đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các nội dung sinh hoạt hằng tháng và những đợt sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ (VBSP News) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong mỗi cán bộ, đảng viên của NHCSXH nói chung và Ban Pháp chế nói riêng. Đối với mỗi cán bộ đảng viên của Ban Pháp chế, học và làm theo Bác trở thành niềm vinh dự, tự hào mà mỗi cá nhân luôn nỗ lực, phấn đấu để noi theo.
Công tác Đảng, Giải Búa Liềm Vàng   17/11/2021  

Sóc Trăng cho người sử dụng lao động vay trả lương phục hồi sản xuất

soc trang (VBSP News) Ngày 15.11.2021, chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng giải ngân cho người sử dụng lao động trả lương cho người lao động phục hồi sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, ngày 6.11.2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Tin mới cập nhật, Ứng phó với đại dịch COVID-19   15/11/2021  

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

25_5_4 (VBSP News) Văn phòng Chính phủ vừa có Công điện số 8149/CĐ-VPCP ngày 7/11/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Ứng phó với đại dịch COVID-19   07/11/2021  

Chung sức đồng lòng phòng, chống dịch COVID-19

Công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm y tế Buôn Ma Thuột phòng, chống dịch COVID-19 (VBSP News) Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ truyền tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến các đối tượng chính sách, Công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, bảo đảm an sinh xã hội, chung sức đồng lòng phòng, chống dịch COVID-19.
Công đoàn, Tin mới cập nhật   04/11/2021  

Hà Nội: 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội

27cec8de243ed160882f36 (VBSP News) Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định việc tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Cuộc thi tìm hiểu thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   31/10/2021  

Tặng máy tính hỗ trợ học tập cho các Lá chưa lành, học sinh mồ côi

Vừa qua, Công đoàn Cơ sở chi nhánh NHCSXH TP HCM đã trao 95 máy tính, tương đương số tiền là 488.680.000 đồng (Cụ thể trong hình là đại diện Công đoàn cơ sở NHCSXH TPHCM phối hợp với Phòng LĐTB&XH Quận 10 trao máy tính cho các em học sinh trên địa bàn Quận 10) (VBSP News) Với mong muốn trao yêu thương trong mùa dịch COVID-19, Công đoàn NHCSXH trao tặng 500 bộ máy tính cho các Lá chưa lành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi để nhanh chóng ổn định việc học tập trong năm học 2021 - 2022.
Công đoàn, Tin mới cập nhật   27/10/2021  

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 tại khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

tuyen-dung-image NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, như sau:
Thông tin tuyển dụng, Tin nổi bật   21/10/2021  

Các đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước tập trung triển khai kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

HN-trực-tuyến-Đảng (VBSP News) Sáng 19.10.2021 tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng; Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
Công tác Đảng   19/10/2021  

Quảng Ngãi trao tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (PTQ - 15.10.2021)

1
Ứng phó với đại dịch COVID-19, Xem/Video   15/10/2021  

Doanh nghiệp vận tải, du lịch được miễn lãi suất vay vốn (VTV1 - 18h00 - 14.10.2021)

vnhn
Ứng phó với đại dịch COVID-19, Xem/Video   14/10/2021