Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

14/01/2022
(VBSP News) UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và công văn 1410-CV/TU ngày 02/08/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban bí thư.

vung tauMục đích của kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính Phủ; tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030 của tỉnh và của các địa phương trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội; tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, ưu tiên bố trí cơ sở vật chất, tập trung các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hợp pháp khác cho tín dụng chính sách và chuyển qua NHCSXH.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch đề ra 4 nhiệm vụ giải pháp cụ thể, (1) Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về tín dụng chính sách xã hội; (2) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội; (3) Tập trung nguồn lực, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của NHCSXH và các chương trình, hoạt động tín dụng chính sách xã hội; (4) Phát huy vai trò, trách nhiệm và tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp với NHCSXH trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội.
UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, ban hành văn bản triển khai chi tiết để tổ chức thực hiện; chi nhánh NHCSXH tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

CTV

Các tin bài khác