Chỉ thị số 40 yêu cầu các cấp, ngành và toàn xã hội cùng vào cuộc

21/08/2019
(VBSP News) Ðây là khẳng định của đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Ðoàn ÐBQH tỉnh Bình Định (ảnh) khi trả lời phỏng vấn Báo Bình Định về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40).

Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện Chỉ thị số 40 trong 05 năm qua?
Trả lời: Các cấp, ngành trong tỉnh đã tích cực quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 và đạt được những kết quả quan trọng. Trước hết là nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về tín dụng chính sách xã hội được nâng lên. Tín dụng chính sách xã hội đã nhận được sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, ngành và toàn xã hội. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi, tổng vốn ủy thác của các địa phương tăng hàng năm. Thủ tục cho vay, mức vay không ngừng được cải thiện. Các ngành, đoàn thể đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận và sử dụng có hiệu quả vốn vay ưu đãi của Nhà nước.
Phóng viên: Những thay đổi rõ rệt nhất trên địa bàn tỉnh từ sau khi thực hiện Chỉ thị số 40 là gì, thưa đồng chí?
Trả lời: Sau 05 năm triển khai Chỉ thị số 40, đã có hơn 190.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác trong tỉnh được vay vốn chính sách xã hội với tổng doanh số gần 6.000 tỷ đồng. Qua đó, đã góp phần giúp 38.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; hơn 19.000 lượt hộ gia đình tại các vùng khó khăn được vay vốn mở rộng SXKD, tạo việc làm cho 12.000 lao động; giúp 1.000 lao động được vay vốn đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; gần 17.000 HSSV được vay vốn học tập…
Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phóng viên: Thời gian tới, các cấp, ngành liên quan cần triển khai những giải pháp nào để tiếp tục đưa Chỉ thị số 40 vào cuộc sống, thưa đồng chí?
Trả lời: Hoạt động tín dụng chính sách xã hội là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương. Kết quả của 05 năm đã cho thấy Chỉ thị số 40 rất đúng, trúng và hợp lòng dân. Chính vì thế, thời gian tới, các cấp, ngành trong tỉnh cần phát huy kết quả đã đạt được; đồng thời, huy động các nguồn lực để bổ sung nguồn vốn tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện hơn nữa để ngày càng có nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác được tiếp cận, vay vốn và sử dụng vốn vay ưu đãi hiệu quả nhằm giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.
Xin cảm ơn đồng chí!

An Phương thực hiện

Các tin bài khác