Các Quyết định, văn bản liên quan đến công tác kiểm soát TTGQCV

22/12/2015
Số/ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung văn bản
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
63/2015/QĐ-TTg 10/12/2015 V/v chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất
75/2015/NĐ-CP 9/9/2015 V/v cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020
33/2015/QĐ-TTg 10/8/2015 V/v chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2);
28/2015/QĐ-TTg 21/7/2015 V/v tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo 
61/2015/NĐ-CP  9/7/2015 V/v quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
48/2014/QĐ-TTg 28/8/2014 Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
1049/QĐ-TTg 26/6/2014 V/v ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn 
29/2014/QĐ-TTg 26/4/2014 V/v tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương   
1465/QĐ-TTg 9/9/2014 V/v thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
18/2014/QĐ-TTg 3/3/2014 V/v sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 về tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 
197/TTg-KTN 13/2/2014 V/v điều chỉnh thời hạn hoàn thành Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2
755/QĐ-TTg 20/5/2013 V/v phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn 
29/2013/QĐ-TTg 20/5/2013 V/v một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015
15/2013/QĐ-TTg 23/2/2013 V/v tín dụng đối với Hộ Cận nghèo
2621/QĐ-TTg 31/12/2013 V/v sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ 
09/2012/QĐ-TTg 10/12/2012 V/v sửa đổi một số điều của Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/8/2005 về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long 
54/2012/QĐ-TTg 4/12/2012 V/v ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015
52/2012/QĐ-TTg 16/11/2012 V/v chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 
1998/QĐ-TTg 3/11/2010 V/v điều chỉnh cơ chế chính sách thực hiện các Dự án đâu tư thuộc chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
50/2010/QĐ-TTg 28/7/2010 V/v ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội
92/2009/QĐ-TTg 8/7/2009 V/v tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
71/2009/QĐ-TTg  29/4/2009 V/v phê duyệt đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020
30a/2008/NQ-CP 27/12/2008 V/v chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối vơi hộ nghèo 
167/2008/QĐ-TTg  12/12/2008 V/v chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 
283/TB-VPCP 1/10/2008 V/v ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết giai đoạn I và triển khai giai đoạn II chương trình xây dựng nhà cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
1151/QĐ-TTg 26/8/2008 V/v phê duyệt bổ sung các Dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu long 
157/2007/QĐ-TTg 27/9/2007 V/v tín dụng đối với học sinh, sinh viên 
21/2007/CT-TTg  4/9/2007 V/v thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học Đại học cao đẳng và dậy nghề 
31/2007/QĐ-TTg 5/3/2007 V/v tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn
163/2006/NĐ-CP 29/12/2006 V/v giao dịch bảo đảm
204/2005/QĐ-TTg 15/8/2005 V/v điều chỉnh , bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long 
62/2004/QĐ-TTg 16/4/2004 V/v tín dụng thực hiện chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 
78/2002/NĐ-CP 4/10/2002 V/v tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
105/2002/QĐ-TTg 2/8/2002 V/v chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
Các Bộ, ngành
08/TT-BXD 29/12/2015 V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
27/TT-NHNN 15/12/2015 V/v hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định 75/2015/NĐ-CP;
45/TT-BLĐTBXH  11/11/2015 V/v hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
7447/NHNN-TD 30/9/2015 V/v cho vay hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2 theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
46/TT-NHNN 31/12/2014 V/v hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
41/TT-NHNN 16/12/2014 V/v hướng dẫn việc cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
16/TT-BXD 23/10/2014 V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
28/TT-NHNN 1/10/2014 V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2009/TT-NHNN ngày 9/4/2009 quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ 
1150/QĐ-LĐTBXH 9/9/2014 V/v phê duyệt danh sách 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng bằng thuốc thay thế, người bán dâm ho
04//TTLT-UBDT-BTC-BTNMT 18/11/2013 V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã, thôn bản đặc biệt khó khăn 
31/TTLT-BLĐTBXH-BTC 12/11/2013 V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 21/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm kỹ quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc 
02/TT-UBDT 24/6/2013 V/v hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 4/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc tiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015
34/TT-BLĐTBXH 24/11/2011 V/v bổ sung điểm C khoản 2 mục II Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
161/TT-BTC 20/10/2010 V/v hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
31/TTLT-BLĐTBXH-BTC 9/9/2009 V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững  giai đoạn 2009-2020”
06/TT-NHNN 9/4/2009 V/v quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ 
27/TT-BLĐTBXH 30/7/2007 V/v hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng vay vốn theo Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Tín dụng học sinh, sinh viên 
127/2005/QĐ-NHNN 3/2/2005 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 162/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc NHNN
365/QĐ-NHNN 13/4/2004 V/v cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
72/TT-LT-TC-XD-NHNN 23/8/2002 V/v hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long
1627/QĐ-NHNN 31/12/2001 V/v ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác