Tín dụng chính sách chuyển tải tới 100% các xã, phường, thị trấn

07/11/2019

Nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH TP Hải Phòng đã góp phần giúp gần 23.792 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác hoạt động dịch vụ, SXKD. Đồng thời, giúp 11.876 hộ gia đình xây dựng nhà ở; 23.750 công trình nước sạch, công trình vệ sinh đảm bảo môi trường được xây mới; duy trì và tạo việc làm ổn định cho 1.857 lao động. Đồng vốn đã chuyển tải tới 100% các xã, phường, thị trấn, đáp ứng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của hộ gia đình.

Theo Báo Hải Phòng

Các tin bài khác