Tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

26/08/2013
(VBSP News) Qua hơn một năm triển khai thực hiện, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thu hút sự quan tâm, đồng tình hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhờ vậy đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng.
Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đều cho rằng, việc ban hành và thực hiện Nghị quyết là rất cần thiết, đúng đắn, kịp thời nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi những tiêu cực, suy thoái trong Đảng, giữ vững bản chất Cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Quá trình chuẩn bị và tiến hành tự kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trọng toàn Đảng. Các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 nói riêng, thấy rõ tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc, đề cao ý thức trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Nhận rõ khuyết điểm, yếu kém

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và từng cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn ưu, khuyết điểm của mình; đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân của các yếu kém khuyết điểm, hạn chế, nhất là các khuyết điểm, hạn chế kéo dài qua một số nhiệm kỳ để đề ra phương hướng, giải pháp sửa chữa khắc phục.

Ở những mức độ khác nhau đã nhận diện rõ hơn những biểu hiện và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua kiểm điểm tập thể và cá nhân theo 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, các ban thường vụ cấp ủy thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương xác định: Một số nơi, một số đơn vị thời gian qua có cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý suy thoái về đạo đức lối sống, vi phạm pháp luật. Một số người đứng đầu doanh nghiệp thiếu trách nhiệm, yếu kém về năng lực, độc đoán chuyên quyền, làm thất thoát tài sản, vi phạm pháp luật hoặc coi nhẹ công tác Đảng.

Một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ được phân tích làm rõ: Các quy định về công tác cán bộ còn thiếu, chưa đồng bộ. Công tác quản lý cán bộ chưa chặt chẽ, thiếu toàn diện, còn để một số lãnh đạo chủ chốt vi phạm pháp luật Nhà nước và các quy định của Đảng. Việc đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, tình trạng hụt hẫng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số nơi, doanh nghiệp, đơn vị còn kéo dài…

Qua kiểm điểm, các Đảng ủy cơ sở đã làm rõ một số khuyết điểm như: Công tác giáo dục ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa sâu, hiệu quả tuyên truyền còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức chưa toàn diện, vẫn còn trường hợp vi phạm kỷ luật. Một bộ phận cán bộ, công chức có biểu hiện ngại khó, ngại khổ. Công tác xây dựng tổ chức Đảng chưa được quan tâm đúng mức. Trình độ đội ngũ cán bộ ở cơ sở chưa đồng đều. Việc luân chuyển cán bộ chưa thường xuyên… 

Tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã khắc phục khuyết điểm, tập trung triển khai ngay các giải pháp kiên quyết xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ đã xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm với 4 nhóm giải pháp chung và 18 giải pháp cụ thể.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tư tưởng, nắm sát diễn biến tư tưởng của cán bộ, công nhân viên và người lao động để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các sai phạm theo quy định của Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy khối triển khai những giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp, ngân hàng có nhiều giải pháp ứng phó với khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tích cực tham gia bình ổn thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện được vai trò là lực lượng chủ đạo giúp Đảng, Nhà nước điều tiết nền kinh tế.

Khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai các Kết luận của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; đã ban hành kế hoạch về quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ khối từ nay đến năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020; hướng dẫn về công tác quy hoạch Ban chấp hành đảng bộ trực thuộc, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các Ban, đơn vị tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối.

Đảng ủy Khối đã ban hành các quy định về công tác cán bộ (tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp ban, đơn vị tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối, Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Quy định về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; sửa đổi quy định tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ; kiện toàn cấp ủy, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trực thuộc.

Nhiều cấp ủy đã chỉ đạo rà soát lại, bãi bỏ những quy định, quy chế không còn phù hợp, xây dựng mới, ban hành đồng bộ quy chế, quy định mới để đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, ngăn chặn hành vi lợi dụng sơ hở trong quản lý để vun vén cá nhân, thu lợi bất chính..

Quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nhất là chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã tạo được một số chuyển biến tích cực siết lại kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh, góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực.

Đội ngũ cán bộ các cấp có điều kiện hiểu biết, học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lề lối làm việc, nghiêm khắc hơn với mình, giữ gìn đạo đức lối sống; bước đầu có tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi và các hoạt động của mình trong công tác và trong cuộc sống hàng ngày của gia đình, vợ con và người thân.

Thực tiễn tại các Đảng bộ cho thấy, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng được tiến hành nghiêm túc, bài bản, đã góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã tạo chuyển biến bước đầu tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Qua đây, các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở có thêm kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung và chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình nói riêng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Theo TTXVN

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác