Nhiều giải pháp tạo vốn cho người nghèo trong năm 2018

23/02/2018

Được xác định là một trong những công cụ quan trọng trong hệ thống chính sách giảm nghèo, nguồn vốn tín dụng chính sách qua hệ thống NHCSXH Thanh Hóa đang là nguồn lực giúp hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tính đến hết năm 2017, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác qua NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đạt trên 8.222 tỷ đồng với hơn 276 nghìn hộ vay vốn. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp gần 80 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo.

Theo Đài PT&TH Thanh Hóa

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác