Hoàn thiện mô hình tổ chức, hoạt động của Sở Giao dịch NHCSXH

24/11/2022
(VBSP News) Sáng ngày 22/11/2022, Hội đồng khoa học NHCSXH đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp hệ thống “Hoàn thiện mô hình tổ chức, hoạt động của Sở Giao dịch phù hợp với xu hướng phát triển của NHCSXH trong giai đoạn mới” do Giám đốc Sở Giao dịch NHCSXH Nguyễn Văn Quế làm Chủ nhiệm đề tài. Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài; các Phó Tổng Giám đốc cùng các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT.
image001

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Với mô hình tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Sở Giao dịch NHCSXH luôn hoạt động ổn định, có hiệu quả sau gần 20 năm kể từ ngày thành lập, các hoạt động nghiệp vụ về nguồn vốn, tín dụng, kế toán, thanh toán, kiểm tra kiểm soát nội bộ, tổ chức của Sở Giao dịch về cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ qua từng thời kỳ phát triển của NHCSXH. Đặc biệt, Sở Giao dịch là trung tâm thanh toán và quản lý nguồn vốn của toàn hệ thống NHCSXH, vừa đảm bảo khả năng thanh toán và giải ngân của chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố vừa tranh thủ gửi vốn tạm thời nhàn rỗi một cách có hiệu quả.
Tuy nhiên, giai đoạn hiện nay, hoạt động thanh toán của NHCSXH đang đứng trước những thách thức mới của xu thế số hóa các hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung, của NHCSXH nói riêng và nhu cầu được thực hiện những ứng dụng thanh toán trực tuyến hiện đại của các đối tượng khách hàng ngày càng cao. Để đáp ứng nhu cầu này, Sở Giao dịch cần phải có những thay đổi về mô hình tổ chức, mô hình hoạt động đảm bảo hiệu quả, chuyên nghiệp, đúng với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với định hướng “Nâng cao năng lực hoạt động cho NHCSXH để thực hiện nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ trong chiến lược tài chính toàn diện quốc gia cho các đối tượng chính sách” của NHCSXH nói riêng cũng như định hướng hoạt động ngành ngân hàng đến năm 2030 nói chung, đặc biệt là định hướng chuyển đổi số trong NHCSXH đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Nhóm nghiên cứu đề tài khoa học đã tập trung tiến hành thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá về xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch các ngân hàng, nhất là Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển, Ngân hàng thương mại, từ đó đúc kết những bài học kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn hoạt động của Sở Giao dịch NHCSXH. Bên cạnh đó, phân tích, đánh giá thực trạng về mô hình tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch NHCSXH, đồng thời xác định rõ vai trò, chức năng nhiệm vụ đặc thù, riêng biệt của Sở Giao dịch trong mô hình tổ chức và hoạt động của NHCSXH. Làm rõ quá trình hình thành, phát triển của Sở Giao dịch NHCSXH thông qua việc khái quát và đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Giao dịch sau gần 20 năm thành lập và hoạt động.

image002

Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu

Ghi nhận và biểu dương những nội dung trong đề tài đã được nhóm nghiên cứu trình bày, Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài Hoàng Minh Tế đánh giá cao quá trình thực hiện các nội dung, phương pháp nghiên cứu đề tài của nhóm nghiên cứu, đồng thời nhấn mạnh đây là công trình nghiên cứu độc lập được xây dựng khá công phu, khoa học, có những đóng góp vào thành công chung sự phát triển của NHCXSH. Phó Tổng Giám đốc yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu những ý kiến phản biện, bổ sung, hoàn thiện những tồn tại, hạn chế của đề tài một cách đầy đủ và hoàn chỉnh nhằm xây dựng mô hình hoạt động Sở Giao dịch đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với xu hướng phát triển của NHCSXH trong giai đoạn mới, là đầu mối triển khai thực hiện các sản phẩm dịch vụ hiện đại của NHCSXH.

Hội đồng đánh giá, các nội dung phân tích và giải pháp đưa ra đóng góp nhất định để triển khai, áp dụng, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích. Kết quả nghiên cứu của đề tài được Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá, xếp loại Giỏi.

PV

Các tin bài khác