Cán bộ Trụ sở chính NHCSXH phải luôn gương mẫu và trách nhiệm

09/03/2021
(VBSP News) Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng tại Hội nghị người lao động Trụ sở chính NHCSXH diễn ra vào ngày 09/3/2021. Tham dự Hội nghị có Uỷ viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Nguyễn Mạnh Tú, các Phó Tổng Giám đốc và 114 đại biểu đại diện cho cán bộ, nhân viên, người lao động tại Hội sở chính, Sở Giao dịch, Trung tâm Đào tạo và Trung tâm CNTT.
image001

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị người lao động Trụ sở chính NHCSXH là hoạt động thường niên để cán bộ, nhân viên và người lao động phát huy tinh thần dân chủ trực tiếp; tạo điều kiện để người lao động được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Đồng thời cũng là dịp để thống nhất từ ý chí đến hành động trong chỉ đạo điều hành, định hướng và thực hiện những chương trình hành động cụ thể, sâu rộng trong toàn hệ thống, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo.

image002

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội trong nước có nhiều biến động, đặc biệt là chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, thiên tai, mưa lũ đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của NHCSXH. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban điều hành, các đơn vị tại Trụ sở chính đã tập trung tích cực tham mưu Ban lãnh đạo triển khai thực hiện những nội dung công việc theo chức năng nhiệm vụ, từ đó góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế theo định hướng XHCN.

image003

Quang cảnh Hội nghị

Tính đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt 233.426 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang NHCSXH để thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách đạt 20.315 tỷ đồng, tăng 4.882 tỷ đồng so với năm 2019. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 226.197 tỷ đồng, tăng 19.391 tỷ đồng (+9,4%) so với cuối năm 2019. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 194.405 tỷ đồng, tăng 14.400 tỷ đồng (+8%) so với cuối năm 2019, hoàn thành 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, với hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.686 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,76% tổng dư nợ.

Trong năm qua, các đơn vị tại Trụ sở chính đã tham mưu cho Ban Lãnh đạo NHCSXH ban hành các cơ chế chính sách tín dụng mới; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và nội dung công việc liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, các đơn vị đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên và người lao động; quy chế dân chủ cơ sở cũng như điều kiện làm việc luôn được cải thiện, đảm bảo điều kiện và môi trường làm việc cho cán bộ yên tâm công tác. NHCSXH đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2015 - 2020; Hội nghị tổng kết Chiến lược NHCSXH giai đoạn 2015 - 2020;…

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020 về việc kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động và chương trình công tác của Ban thanh tra nhân dân. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, Hội nghị thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và những nội dung liên quan đến việc làm, chế độ chính sách của người lao động, lợi ích của đơn vị; kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể cũng như các quy chế, quy định của Trụ sở Hội sở chính.

image004

Lễ ký giao ước thi đua giữa chuyên môn và Công đoàn tại Trụ sở Hội sở chính NHCSXH

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng nhấn mạnh: Năm 2020 là năm đạt được những kết quả ấn tượng của NHCSXH khi tất cả các chỉ tiêu được Chính phủ giao đã được hoàn thành xuất sắc; đồng thời, biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích mà tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động tại các đơn vị thuộc Hội sở chính, Sở Giao dịch, Trung tâm CNTT và Trung tâm Đào tạo đạt được trong năm 2020. Đây là những cán bộ cơ quan “đầu não” của NHCSXH trực tiếp tham mưu, hoạch định chính sách, hướng dẫn tổ chức triển khai, tập trung lo nguồn lực cũng như kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị trong hệ thống triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổng Giám đốc yêu cầu trong năm 2021 các đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ban ngành, Nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo của Tổng Giám đốc để cụ thể hóa kế hoạch, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong đó, các Ban CMNV phải cụ thể hóa mục tiêu chung để tập trung thực hiện kế hoạch tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao, tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030 trong toàn hệ thống kịp thời và hiệu quả. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống; chú trọng chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động giao dịch tại xã; chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; kiện toàn, củng cố hoạt động của Ban đại diện HĐQT các cấp. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt thông tin, tuyên truyền về tín dụng chính sách, tình hình phòng, chống dịch Covid-19, quản lý và xử lý nợ rủi ro theo đúng quy định; nghiên cứu, tổ chức phát động thi đua phù hợp, khuyến khích người lao động,…

Trung tâm CNTT tiếp tục bám sát nội dung xây dựng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030 để xây dựng Chiến lược công nghệ thông tin trong giai đoạn mới nhằm xây dựng hệ thống NHCSXH theo hướng trở thành tổ chức tài chính toàn diện phát triển bền vững. 

Trung tâm Đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của hệ thống, giúp đội ngũ cán bộ nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả. Mở rộng, đa dạng các phương thức đào tạo gắn với nhu cầu hoạt động và phát triển của hệ thống để hình thành hệ thống đào tạo phù hợp - hiện đại; tăng cường hợp tác trong đào tạo và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học.

Sở Giao dịch NHCSXH tiếp tục thực hiện quản lý tốt các nguồn vốn của NHCSXH; thanh toán kịp thời các khoản phải trả; quản lý Quỹ an toàn chi trả toàn hệ thống, theo dõi vốn điều chuyển, duy trì đảm bảo các hoạt động thanh toán chính xác kịp thời. Phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai nâng cấp hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng theo kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước.

Cùng với việc tổ chức triển khai có hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ, Tổng Giám đốc yêu cầu các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội từ thiện… để cán bộ có thể giao lưu, học hỏi, thư giãn sau thời gian làm việc. Trên cơ sở đó, đồng lòng, quyết tâm nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ được giao góp phần vào thành công chung của toàn hệ thống, để NHCSXH giữ mãi được hình ảnh “Anh hùng lao động” trước Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị cũng đã tiến hành Lễ ký giao ước thi đua giữa chuyên môn và Công đoàn và công bố các Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, hoạt động Công đoàn.

image005

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chúc mừng các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng từ năm 2017 đến năm 2019

image006

Các cá nhân, tập thể thuộc NHCSXH có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngân hàng nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam

PV

Các tin bài khác