Xuân ấm no trên quê hương Pác Bó

(VBSP News) Mười sáu mùa xuân qua, NHCSXH tỉnh Cao Bằng đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương rà soát, làm thủ tục cho hơn 310 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp cho đồng bào DTTS nơi đây có điều kiện phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ổn định SXKD…, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và từng bước đẩy lùi nghèo khó, làm giàu chính đáng, giữ gìn biên giới của Tổ quốc. (Phóng sự ảnh của Trần Việt Linh).