Vốn vay ưu đãi với sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo

Những năm cuối của thể kỷ XX đầu thế kỷ XXI, thực hiện lộ trình gia nhập WTO đòi hỏi hệ thống tài chính tín dụng Việt Nam phải nhanh chóng cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại cho phù hợp với thông lệ quốc tế và tạo điều kiện cho các Ngân hàng thương mại Nhà nước vươn ra nắm giữ thị trường.  

Để đáp ứng yêu cầu trên, ngày 04/10/2002 Chỉnh phủ ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo.

NHCSXH là tổ chức tín dụng của Nhà nước, hoạt động vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, không vì mục đích lợi nhuận. Trải qua 10 năm hoạt động, nguồn vốn từ NHCSXH đã giúp 21,4 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn vay ưu đãi, với mức dư nợ bình quân 16 triệu đồng/khách hàng, giúp 2,9 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút gần 2,6 lượt người lao động có việc làm, hơn 3 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn học tập, xây dựng trên 4,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 88 nghìn căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long và 484 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Các chương trình tín dụng của NHCSXH đã góp phần không nhỏ cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang thực hiện.

Phóng viên chúng tôi đã ghi lại được những hình ảnh chuyển tải và sử dụng vốn vay ưu đãi của người dân trên mọi miền của Tổ quốc.