Văn Yên tạo sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS

03/06/2021
(VBSP News) Với nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, các hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Văn Yên (Yên Bái) đã đầu tư phát triển SXKD vào các mô hình kinh tế hiệu quả như: trồng mới và chăm sóc rừng, chăn nuôi trâu, bò, gia súc khác và gia cầm, chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp... Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng nghèo cũng như ổn định an ninh, chính trị.

NHCSXH huyện Văn Yên giải ngân vốn tại Điểm giao dịch xã Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021

NHCSXH huyện Văn Yên giải ngân vốn tại Điểm giao dịch xã
                                                     Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021

Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan của huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, NHCSXH huyện làm tốt việc tuyên truyền, vận động và triển khai kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ đồng bào DTTS trên địa bàn; chỉ đạo UBND các xã rà soát các hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn để bình xét, lập danh sách đề nghị UBND huyện phê duyệt làm căn cứ cho NHCSXH tiến hành giải ngân cho vay kịp thời.

NHCSXH huyện phối hợp với Phòng Dân tộc hướng dẫn UBND cấp xã rà soát đối tượng vay vốn, bình xét để lập danh sách các hộ đồng bào DTTS đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; từ đó, làm cơ sở để giải ngân. Để giúp người dân tiếp cận với nguồn vốn vay, ngoài ưu đãi về mức lãi suất vay, thủ tục, quy trình vay vốn đơn giản, thuận tiện, rõ ràng, NHCSXH còn phục vụ khách hàng tại Điểm giao dịch xã đặt tại trụ sở UBND xã và tạo điều kiện cho hộ nghèo, nhất là hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi thuận lợi nhất.

Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên Lã Thị Liền chia sẻ: Xuất phát từ thực tiễn, công cuộc giảm nghèo ở huyện Văn Yên đã và đang đạt được những thành tựu quan trọng. Nhiều địa phương đã ra khỏi Chương trình 135 của Chính phủ. Tuy nhiên, nguồn vốn chính sách vẫn là nguồn lực quan trọng giúp người dân vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, UBND huyện đã kiến nghị với NHCSXH tỉnh và chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tập trung vào chương trình cho vay đồng bào DTTS. Đây là một chủ trương sát hợp với tình hình thực tiễn, bởi đồng bào DTTS chiếm 50% dân số toàn huyện.

Hiện nay, NHCSXH huyện Văn Yên đang triển khai thực hiện 14 chương trình tín dụng ưu đãi. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến được 172/172 thôn của 25 xã, thị trấn. Bên cạnh các chương trình cho vay phát triển sản xuất như: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn… các chương trình cho vay đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết nhu cầu thiết yếu về đời sống cho người dân được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, đặc biệt là nhóm các chương trình tín dụng dành riêng cho hộ đồng bào DTTS.

Đây là các chương trình ưu đãi đặc biệt nhằm tạo sinh kế, tạo phương thức sản xuất mới gắn với khuyến nông, khuyến lâm, giúp hộ đồng bào DTTS phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề để ổn định cuộc sống; từ đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng nghèo cũng như ổn định an ninh, chính trị.

Đến 31/12/2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của NHCSXH huyện đạt 535 tỷ đồng, 13.671 hộ vay vốn; trong đó có 7.857 hộ đồng bào DTTS đang được vay vốn với số tiền 267 tỷ đồng, chiếm 50,3% tổng dư nợ, dư nợ bình quân của hộ DTTS là 34,3 triệu đồng/hộ; tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07% tổng dư nợ; tỷ lệ nợ khoanh là 0,001% tổng dư nợ.

Từ việc sử dụng hiệu quả vốn vay, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Qua đó, đã dần thay đổi nhận thức, tư duy phát triển kinh tế của hộ nghèo và hộ đồng bào DTTS. Việc đầu tư cho SXKD cũng đa dạng hơn, kết hợp lấy ngắn nuôi dài, trồng trọt và chăn nuôi; sản xuất gắn với kinh doanh dịch vụ; các hộ vay vốn cũng đã chủ động hơn trong việc huy động nguồn lực để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và không còn trông chờ vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đây là yếu tố quan trọng góp phần ổn định cuộc sống hàng ngày, đảm bảo có tích luỹ nguồn lực để trả nợ khi đến hạn, vươn lên thoát nghèo…

Tuy nhiên, chương trình cho vay hộ đồng bào DTTS không phải ở đâu, lúc nào cũng thuận lợi. Nguyên nhân chủ yếu là do đồng bào DTTS sinh sống, canh tác tại các vùng có điều kiện tự nhiên không thuận lợi, cách xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, những nơi thường xuyên xảy ra thiên tai làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, kết quả sản xuất, dẫn đến rất dễ gây ra rủi ro về tín dụng, ảnh hưởng đến hiệu quả đồng vốn.

Cùng đó là trình độ, dân trí, năng lực canh tác… còn nhiều hạn chế, đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành, NHCSXH quan tâm mọi mặt để người dân hưởng lợi tốt chính sách ưu việt của Nhà nước.

Bài và ảnh Lê Phiên

Các tin bài khác