Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng, xây dựng đất nước như Bác hằng mong

19/05/2016
(VBSP News) Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2016) càng thêm ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII vào cuộc sống, khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị cho đợt bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HCM

Mỗi dịp 19/5, chúng ta lại bồi hồi nhớ về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu đã khai sinh ra nước Việt Nam, người đã có những cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân loại được nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ, cộng đồng quốc tế ghi nhận, tôn vinh.

Hằng năm, những dấu mốc thời gian gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là dịp để chúng ta tri ân công lao to lớn của Người, đồng thời mỗi chúng ta lại một lần nhìn nhận, đánh giá lại bản thân theo tinh thần “phê và tự phê” mà Bác là người đề xướng, tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác.

Dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2016) càng thêm ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII vào cuộc sống, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), và khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị cho đợt bầu cử Quốc hội khóa XIV.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công rực rỡ, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 180 ủy viên, là sự tập trung trí tuệ để đề ra những định hướng, chiến lược phát triển đất nước trong 5 năm tới. Ngay sau Đại hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương đã nhanh chóng chỉ đạo việc kiện toàn nhân sự các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương để bảo đảm sự vận hành thông suốt, liên tục của cả hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước. Nhiệm vụ đặt ra lúc này với mỗi cán bộ, đảng viên là quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, “đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả” nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Thiết thực kỷ niệm ngày sinh của Bác, chúng ta cần phát huy tinh thần đổi mới, dân chủ, nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng, gắn với việc đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái… qua đó, nâng cao nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng cho nhân dân, tạo sự đồng thuận và ý chí chính trị để nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Nhớ công ơn Bác, chúng ta càng cần noi gương Người, nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đưa nước ta tiến nhanh và bền vững trên con đường hội nhập, giàu mạnh, văn minh. Những năm qua, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng luôn chú trọng chỉ đạo và phát động các cuộc vận động và các phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh triển khai trong Đảng và trong xã hội, góp phần vào công tác xây dựng đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức mới đây, Bộ Chính trị đánh giá, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Để phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05/CT-TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc ban hành Chỉ thị 05/CT-TW ngay trước kỷ niệm 126 năm Ngày sinh của Hồ Chủ tịch chính là một lần nữa khẳng định những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho những giá trị ấy thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chỉ thị đặt ra yêu cầu: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Từ yêu cầu ấy và từ tấm lòng tri ân với Bác kính yêu, chúng ta nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người một cách thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; coi đây là công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mỗi chúng ta, tiến tới lan tỏa, nhân rộng ra trong quần chúng nhân dân.

Cuối cùng, kỷ niệm 126 năm Ngày sinh của Bác diễn ra ngay trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội của toàn dân, có nhiệm vụ bầu ra cơ quan lập pháp các cấp để hoạch định và đưa ra những quyết sách quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng. Với ý nghĩa ấy, mỗi chúng ta, trước hết là cử tri, hãy phát huy tinh thần trách nhiệm công dân của mình, sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc với tinh thần “dĩ công vi thượng”, “chí công vô tư”, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác hằng mong.

Nguồn Báo Điện tử Chính phủ

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác