Tây Ninh triển khai cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP cho cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục

01/03/2022
(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức buổi giới thiệu đến cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục về những quy định vay vốn nhà ở xã hội.

Screen Shot 2022-03-01 at 10.15.54 PM

Lãnh đạo chi nhánh NHCSXH tỉnh đã giới thiệu những nội dung về việc thực hiện tốt cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định của Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25.11.2014 của Quốc hội, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01.4.2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và văn bản số 8586/NHCS-TDSV ngày 29.9.2021 của NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Thông qua việc thông tin, giới thiệu nhằm giúp cho cán bộ, viên chức trong ngành giáo dục nắm rõ hơn về đối tượng, điều kiện, quy trình, thủ tục cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chửa nhà để ở theo đúng quy định. Ngoài quy định về đối tượng và điều kiện theo quy định tại Luật nhà ở năm 2014 và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn số 09 của Bộ Xây dựng người vay vốn có nhu cầu vay cần có:

Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu số 01/NƠXH quy định tại Văn bản 8586/NHCS-TDSV ngày 29.9.2021; Giấy ủy quyền theo quy định của NHCSXH đối với đối tượng vay vốn thuộc đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị; Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở; Giấy chứng minh về điều kiện thu nhập; Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú theo quy định tại Thông tư 09 của Bộ Xây dựng.

Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội cần có: Bản sao có chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở xã hội hoặc hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội hội; Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư để mua, thuê mua nhà ở xã hội theo hợp đồng đã ký; Biên bản bàn giao nhà ở giữa người vay vốn để thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư.

Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở cần có: Phương án tính toán giá thành và phương án vay mẫu số 02/NƠXH quy định tại Văn bản 8586/NHCS-TDSV ngày 29.9.202; Hợp đồng thi công (nếu có); Bản vẽ thiết kế (nếu có) và bản sao có chứng thực giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai.

Gia Huy

Các tin bài khác