Tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp (VTV1 - 19h - 31/3/2020)