Tập trung huy động mọi nguồn lực đáp ứng nhu cầu các đối tượng thụ hưởng

06/10/2019
(VBSP News) Đó là nội dung phát biểu của Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đối với hoạt động của hệ thống NHCSXH tại phiên họp giao ban trực tuyến mở rộng, nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm vừa diễn ra sáng 06/10/2019.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại phiên giao ban trực tuyến mở rộng

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại phiên giao ban trực tuyến mở rộng

Tham dự phiên họp giao ban có Uỷ viên HĐQT - Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Công đoàn; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng; Giám đốc, các Phó Giám đốc Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT, Sở giao dịch; Giám đốc Ban KTKSNB khu vực miền Nam; Giám đốc cơ sở đào tạo khu vực miền Nam và 63 điểm cầu chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố.
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 9 tháng năm 2019
Trong 9 tháng năm 2019, NHCSXH đã bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN Việt Nam và Nghị quyết HĐQT, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Nguồn vốn đã đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng chính sách và đảm bảo nguồn vốn thanh khoản; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tích cực thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững. Cùng với đó, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, kế toán và quản lý tài chính, truyền thông, thi đua khen thưởng, văn phòng được quan tâm thực hiện tốt.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Đến ngày 30/9/2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 210.201 tỷ đồng, tăng 15.780 tỷ đồng so với năm 2018. Trong đó, nguồn vốn điều lệ đạt 17.288 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương 14.618 tỷ đồng, tăng 2.809 tỷ đồng so với năm 2018; huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trên thị trường đạt 27.200 tỷ đồng, tăng 2.144 tỷ đồng.
Tổng dư nợ đến 30/9/2019 đạt 200.813 tỷ đồng, tăng 13.021 tỷ đồng (+6,9%) so với cuối năm 2018, với hơn 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 175.308 tỷ đồng, tăng 10.166 tỷ đồng (+6,2%) so với cuối năm 2018, hoàn thành 76,9% kế hoạch. Dư nợ tín dụng chính sách tập trung chủ yếu ở các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn, giải quyết việc làm, NS&VSMTNT, HSSV và hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở.
Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách không ngừng được củng cố, nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,74% tổng dư nợ.
Doanh số cho vay trong 9 tháng đạt đạt 54.983 tỷ đồng, tăng 6.156 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, với hơn 1.620 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần hỗ trợ vốn đầu tư SXKD, tạo việc làm cho hơn 162 nghìn lao động, trong đó hơn 4,8 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 12 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng hơn 1 triệu công trình NS&VSMTNT; xây dựng trên 12 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 3 nghìn căn nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP… Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng với đó, NHCSXH đã tích cực làm việc với các Bộ, ban ngành TW và cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện sơ kết 05 năm Chỉ thị 40-CT/TW nhằm đánh giá kết quả đạt được và đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
Từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay, nguồn vốn địa phương ủy thác sang NHCSXH tăng 10.810 tỷ đồng. Riêng 09 tháng năm 2019 tăng 2.809 tỷ đồng so với cuối năm 2018, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến 30/9/2019 đạt 14.618 tỷ đồng. Song song đó, các địa phương trong cả nước còn tiếp tục quan tâm hỗ trợ NHCSXH về trụ sở, phương tiện và trang thiết bị làm việc.
Các hoạt động về công tác kế toán, quản lý tài chính, xây dựng cơ bản, kiểm tra, giám sát, tổ chức cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thông tin tuyên truyền, các hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cũng đạt nhiều thành tích nổi bật.

Phiên họp giao ban trực tuyến tại các điểm cầu chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố

Phiên họp giao ban trực tuyến tại các điểm cầu chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố

Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch
Trên cơ sở kết quả hoạt động đạt được của toàn hệ thống 9 tháng qua, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của toàn hệ thống đã bám sát các chỉ đạo, định hướng, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch, nhiệm vụ quý IV năm 2019. Cụ thể, các đơn vị tại Hội sở chính NHCSXH bám sát kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2019, chủ động tham mưu, phân bổ nguồn vốn kịp thời để chi nhánh các tỉnh, thành phố giải ngân vốn kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách để sản xuất kinh doanh. Duy trì việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát - coi đây là nhiệm vụ quan trọng cần được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc; đẩy mạnh công tác thông tin truyên truyền trước, trong và sau Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 40-CT/TW và các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Đối với việc phát triển công nghệ thông tin trong thời đại kỷ nguyên số 4.0 nằm trong chiến lược phát triển của NHCSXH đến năm 2020, Tổng Giám đốc yêu cầu vừa kế thừa và vận dụng tốt những tiến bộ của KHKT hiện đại để ứng dụng vào thực tiễn hoạt động, tuy nhiên phải tuân thủ tới sự an toàn, đảm bảo nguồn vốn của Nhà nước. Đi đôi với công tác chuyên môn, cần thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện công khai quy chế dân chủ ở cơ sở, Tổng Giám đốc nhấn mạnh tời toàn thể các đơn vị trong hệ thống.

PV

Các tin bài khác