Nhiều doanh nghiệp được tiếp cận với nguồn vốn lãi suất 0% (VNews - 11/8/2021)