NHCSXH tỉnh Phú Yên thực hiện giao dịch tại xã sau đợt nghỉ vì dịch Covid - 19 (PTP - 17/4/2020)