NHCSXH tỉnh Hải Dương triển khai cho vay trả lương người lao động bị ngừng việc bởi dịch Covid-19 (THD - 02/5/2020)