NHCSXH nghiệm thu đề tài “Giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông của NHCSXH”

27/12/2018
(VBSP News) Với những thành tích của nhóm nghiên cứu, Đề tài “Giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông của NHCSXH”, do Giám đốc Ban HTQT&TT, Phan Cử Nhân làm Chủ nhiệm vừa được Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học của NHCSXH xếp loại Giỏi. Đề tài đã đưa ra được những giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và đẩy mạnh hoạt động truyền thông trong hệ thống NHCSXH.
image002

Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu

Đề tài “Giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông trong hệ thống NHCSXH” dựa trên kết quả nghiên cứu lý luận chung về công tác truyền thông trong doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận qua đó phân tích đối chiếu với tình hình thực tế hoạt động truyền thông của NHCSXH trên phạm vi toàn quốc để rút ra những mặt đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân và những điểm cẩn tiếp tục nghiên cứu chính sửa. Các số liệu sử dụng trong đề tài nghiên cứu được phân tích, đánh giá trên cơ sở kết quả khảo sát tại các chi nhánh cho giai đoạn 2015 - 2018 và các tài liệu lưu trữ tại Hội sở chính NHCSXH.

Trên cơ sở định hướng, mục tiêu của NHCSXH trong giai đoạn tới, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và đẩy mạnh hoạt động truyền thông trong hệ thống NHCSXH, tập trung vào các giải pháp truyền thông cho khách hàng, truyền thông cho công chúng trong xã hội, cho giới truyền thông và dự thảo bộ nhận diện thương hiệu thống nhất trên cơ sở kế thừa và phát triển những thiết kế nhận diện thương hiệu đã được triển khai và kiểm nghiệm thực tế.

Đánh giá về kết quả nghiên cứu của đề tài, các thành viên Hội đồng và đại biểu dự buổi nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và các yêu cầu đề ra. Đề tài đã vận dụng các phương pháp nghiên cứu hợp lý, kết hợp nghiên cứu lý luận với điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về các vấn đề có liên quan đến công tác truyền thông. Từ đó, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông của NHCSXH trong thời gian tới. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn đề xuất giải pháp nhận diện thương hiệu của NHCSXH, xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bộ nhận diện thương hiệu.

Bên cạnh những kết quả đạt được của đề tài, các thành viên Hội đồng đã chỉ ra một số hạn chế cần bổ sung và chỉnh sửa về mặt lý luận và các giải pháp cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn hoạt động của NHCSXH.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài. Đồng thời nhấn mạnh đây là công trình nghiên cứu được xây dựng khá công phu, khoa học, gắn liền với thực tiễn hoạt động của NHCSXH. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu và đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.

PV

Các tin bài khác