Mỗi cán bộ tại Hội sở chính phải nhận thức và thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm với hệ thống, với dân

25/02/2017
(VBSP News) Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng tại Hội nghị người lao động Hội sở chính, Sở Giao dịch, Trung tâm đào tạo, Trung tâm CNTT NHCSXH năm 2017.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXH TW; các Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn NHCSXH và 300 cán bộ, viên chức, người lao động tại Hội sở chính, Sở Giao dịch, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT.

Hội nghị là diễn đàn thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong thảo luận, tham góp ý kiến giữa Người sử dụng lao động và tập thể Người lao động, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm thống nhất quyết nghị các nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho Người lao động.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2016, kế hoạch nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo về thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, về tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế dân chủ cơ sở; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 - 2017. Hội nghị cũng tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2019; bầu thành viên đại diện cho tập thể Người lao động tham gia đối thoại định kỳ.  

Báo cáo trình tại Hội nghị nhấn mạnh, năm 2016, lãnh đạo chuyên môn đã tập trung chỉ đạo, chăm lo ổn định việc làm, thu nhập và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với Người lao động, thường xuyên quan tâm, cải thiện điều kiện môi trường làm việc…; Người lao động đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần tạo nên những thành công mới cho toàn hệ thống.

Các đơn vị tại Hội sở chính đã thực hiện tốt vai trò cơ quan “đầu não” trong việc tập trung huy động nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng; tập trung rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế tại cơ sở; chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động; quan tâm, chăm lo thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành ở trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Sở giao dịch đã làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, điều hòa nguồn vốn, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân và đảm bảo khả năng thanh khoản cho toàn hệ thống. Trung tâm Đào tạo đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đào tạo, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trung tâm CNTT quản lý và vận hành tốt hệ thống CoreBanking, hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị trong hệ thống trong ứng dụng công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao năng suất lao động; chất lượng, hiệu quả công tác quản lý điều hành…

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích mà tập thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Hội sở chính, Sở Giao dịch, Trung tâm CNTT, Trung tâm đào tạo đạt được trong năm 2016. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị bám sát Nghị quyết Hội đồng quản trị, chỉ đạo của Tổng Giám đốc, cụ thể hóa kế hoạch, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Trong đó, các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính phải thực hiện có chất lượng, hiệu quả vai trò là cơ quan hoạch định chính sách; tìm kiếm, hỗ trợ nguồn lực cho cơ sở; kiểm tra, giám sát cơ sở; tổ chức chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế chính sách đối với người lao động; hoàn thiện cơ chế khoán tài chính; nghiên cứu, tổ chức phát động thi đua, tổ chức Hội thi nghiệp vụ giỏi - tài năng văn nghệ…hướng đến chào mừng 15 năm thành lập NHCSXH… Sở giao dịch cần chủ động, đổi mới trong thực thi nhiệm vụ, không chỉ tiếp nhận, quản lý, điều hòa mà cần tăng cường thực hiện công tác huy động vốn. Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT bám sát chức năng nhiệm vụ, thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch, rà soát, nâng cấp phần mềm giao dịch, nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục vụ tốt hơn nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo mục tiêu Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020.

Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc yêu cầu, mỗi cán bộ tại Hội sở chính, Sở giao dịch, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT phải nhận thức và thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với hệ thống, với dân. Trên mỗi cương vị công tác, cán bộ viên chức và người lao động phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; trau dồi đạo đức nghề nghiệp; phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết; đồng lòng, xây dựng tập thể NHCSXH phát triển toàn diện, bền vững. Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội từ thiện… đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tú đã phát động phong trào thi đua năm 2017, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, chủ động, trách nhiệm, ra sức thi đua lao động sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển bền vững của NHCSXH. 

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tú phát động phong trào thi đua năm 2017

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tú phát động phong trào thi đua năm 2017

Ban tổ chức Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, hoạt động Công đoàn năm 2015.

13 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng

13 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng

 5

06 tập thể và 33 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN

06 tập thể và 33 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN

Tập thể NHCSXH và cá nhân đồng chí Dương Quyết Thắng -Tổng Giám đốc NHCSXH nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN đã có thành tích xuất sắc  trong công tác phòng chống tham nhũng ngành Ngân hàng

Tập thể NHCSXH và cá nhân đồng chí Dương Quyết Thắng -Tổng Giám đốc NHCSXH nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng ngành Ngân hàng

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2016 được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2016 được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác