Khởi sắc trên vùng chiêm trũng Hà Nam

Giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển của đất nước. Trong những năm qua, các cấp chính quyền, đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, trong đó có hoạt động tín dụng chính sách do NHCSXH triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có 62 nghìn hộ được vay vốn với tổng dư nợ hơn 1.500 tỷ đồng; trong đó, dư nợ tập trung tại chương trình hộ cận nghèo 396,3 tỷ đồng, hộ nghèo 306,4 tỷ đồng, HSSV 228 tỷ đồng…

Tín dụng chính sách đã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách của Hà Nam từng bước cải thiện, nâng cao đời sống, trong đó nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, hàng chục nghìn lao động có thêm việc làm, hàng nghìn HSSV có cơ hội học tập… Những hình ảnh dưới đây do phóng viên MINH VIỆT thực hiện sẽ minh chứng rõ hơn hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi trên vùng quê chiêm trũng Hà Nam.