Khánh Hòa giải ngân vay vốn theo Nghị quyết 68 (KTV - 23.8.2021)