Hội nghị điển hình tiên tiến NHCSXH tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020

03/06/2020
(VBSP News) Cuối tháng 5/2020, NHCSXH tỉnh Sơn La đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến cấp chi nhánh giai đoạn 2015 - 2020.
Son la 1

Quang cảnh Hội nghị

NHCSXH tỉnh Sơn La hiện có 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 11 NHCSXH cấp huyện, với tổng số 175 cán bộ viên chức, người lao động. Thực hiện các phong trào thi đua của Chính phủ, Ngành ngân hàng và UBND tỉnh phát động, giai đoạn 2015 - 2020, NHCSXH tỉnh Sơn La đã phát động nhiều đợt thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc đóng góp trong kết quả hoạt động của chi nhánh…
Tổng dư nợ cho vay 17 chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH tỉnh Sơn La đến nay đạt trên 4.430 tỷ đồng, với gần 140.000 khách hàng vay vốn, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với năm 2014; dư nợ bình quân đạt hơn 32 triệu đồng/hộ, tăng bình quân hơn 15 triệu đồng/hộ so với năm 2014. Nguồn vốn cho vay đã góp phần tích cực, hiệu quả vào mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng NTM trên địa bàn.
Nhiệm vụ đến năm 2025, NHCSXH tỉnh Sơn La phấn đấu tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đạt 6.000 tỷ đồng; hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn; tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt hơn 95%… Để thực hiện mục tiêu trên, đơn vị sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Ngành ngân hàng và UBND tỉnh, phát động các phong trào thi đua yêu nước; triển khai thực hiện tốt cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, ưu tiên tập trung vốn cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc, xã biên giới, các bản đặc biệt khó khăn, xã xây dựng NTM.

son la 2

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2020 được biểu dương, khen thưởng

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp trong kết quả hoạt động của NHCSXH tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc Nhà” giai đoạn 2010 - 2020. Giám đốc NHCSXH tỉnh Sơn La khen thưởng cho 7 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.

Trần Hà thực hiện

Các tin bài khác