Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW Quý III/2017

25/10/2017
(VBSP News) Các đại biểu dự Hội nghị đã thống nhất nội dung công tác những tháng cuối năm 2017 là tăng cường sự lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà trọng tâm là tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017; tổ chức giải ngân, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng; tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động của NHCSXH trong việc góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới...

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Chiều ngày 24/10/2017, Đảng ủy NHCSXH TW đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quý III/2017 để đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ NHCSXH TW. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá cao hoạt động của Đảng bộ NHCSXH TW trong 9 tháng đầu năm 2017. Kết quả nổi bật thể hiện trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của NHCSXH và công tác xây dựng Đảng.

Trong 9 tháng đầu năm, NHCSXH đã chủ động tổ chức huy động nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng. Đến nay, tổng nguồn vốn đạt trên 179.120 tỷ đồng, tăng 16.653 tỷ đồng  so với cuối năm 2016; tổng dư nợ đạt 169.036 tỷ đồng, tăng 11.664 tỷ đồng, hoàn thành 89,2% kế hoạch tăng trưởng dư nợ được giao, với gần 7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Vốn tín dụng đã giúp cho gần 1,7 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, tạo việc làm cho gần 138 nghìn lao động, xây dựng trên 920 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, giúp trên 15 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập… Đặc biệt, NHCSXH đã tập trung nguồn vốn tín dụng, ưu tiên đầu tư cho 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, đến nay đạt gần 14 nghìn tỷ đồng, với gần 500 nghìn khách hàng còn dư nợ, nguồn vốn đã giúp nhiều hộ gia đình nhất là đồng bào DTTS có vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và từng bước ổn định đời sống.

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy NHCSXH TW đã tập trung triển khai công tác xây dựng Đảng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và có nhiều hoạt động cụ thể để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Điển hình là Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Rà soát và ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ và chỉ đạo các chi, đảng bộ, tổ chức đoàn thể quán triệt, triển khai thực hiện Quy định đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động; hàng năm căn cứ chuẩn mực đạo đức để xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện và đánh giá kết quả thực hiện.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy NHCSXH TW đã triển khai nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 và và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017

Bên cạnh đó, Đảng ủy NHCSXH TW đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực chào mừng các ngày Lễ lớn và tích cực tham gia các hoạt động phong trào do ngành Ngân hàng phát động.

Về chương trình công tác những tháng cuối năm 2017, các đại biểu dự Hội nghị đã thống nhất tăng cường sự lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà trọng tâm là tập trung tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/W ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư và Quyết định 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn; tổ chức giải ngân, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng và đảm bảo khả năng thanh toán; phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”,… gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy chi bộ trực thuộc giai đoạn 2015 - 2020; quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025; tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020; lãnh đạo Công đoàn tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ IV nhiệm kỳ 2018 - 2023, làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ viên chức và người lao động; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; vận động đoàn viên thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực hưởng ứng, quyên góp, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác