Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ 24

09/07/2024
(VBSP News) Chiều 8/7, dưới sự chủ trì của Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng, Đảng bộ NHCSXH TW tổ chức thành công Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh DNTW Nguyễn Đức Phong.
1

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Đức Phong phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Trí Thắng, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối DNTW, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đại diện các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí ủy viên BCH, ủy viên UBKT của Đảng ủy NHCSXH TW, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên NHCSXH TW, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Hội nghị được tổ chức nhằm thông qua báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/ĐUK, ngày 25/3/2014 của Đảng ủy Khối DNTW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW.

2

Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng kết luận Hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2024, Đảng bộ NHCSXH TW đã bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương; Quốc hội, Chính phủ và Đảng ủy Khối DNTW, Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy NHCSXH TW để lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, NHCSXH tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.
Kết quả thực hiện đến 30/6/2024: tổng nguồn vốn tín dụng đạt 372.940 tỷ đồng, tăng 26.516 tỷ đồng (+7,7%) so với 31/12/2023; doanh số cho vay đạt 64.211 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 350.735 tỷ đồng, tăng 18.811 tỷ đồng (+5,7%) so với 31/12/2023, với hơn 6,88 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ, trong đó, dư nợ Thủ tướng Chính phủ giao đạt 256.453 tỷ đồng, tăng 11.582 tỷ đồng (+4,7%), hoàn thành 59,1% Thủ tướng giao; nợ quá hạn và nợ khoanh 1.950,5 tỷ đồng, chiếm 0,56%/tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn 725,6 tỷ đồng, chiếm 0,21%/tổng dư nợ.
Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; trọng tâm là Nghị quyết về nhiệm vụ công tác, Chương trình công tác của BCH Đảng bộ, Chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2024, kịp thời kiện toàn các Ban chỉ đạo của Đảng bộ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả trong thực hiện các Nghị quyết, Quy chế, Quy định.
Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm triển khai kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác chính trị tư tưởng. Đặc biệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch số 119-KH/ĐUK, ngày 05/3/2024 của Đảng ủy Khối về học tập chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp” tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai bằng hình thức tập trung với 440/587 đảng viên tham dự.
Về tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Đảng ủy NHCSXH TW luôn bám sát các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng các Bộ, ngành; cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác quyết liệt chỉ đạo chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra tại Chỉ thị số 40-CT/TW cơ bản được hoàn thành; hoạt động tín dụng chính sách xã hội đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng. Nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương các cấp đạt 46.983 tỷ đồng, chiếm 12,6%/tổng nguồn vốn, tăng 43.175 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW. Công tác chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW đang được tiến hành với nhiều sự kiện, trong đó đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Định hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong bối cảnh mới” vào ngày 02/7/2024, tổ chức cuộc thi tìm hiểu 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, HĐND các cấp xây dựng Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị, cùng nhiều hoạt động khác.
Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện đảm bảo toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị. Kết quả cho thấy các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Không có cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật phải xử lý, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong đơn vị, không có tập thể cấp ủy và đảng viên có dấu hiệu vi phạm phải chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm.
Về công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, Đảng ủy NHCSXH TW đã chỉ đạo Công đoàn NHCSXH, Đoàn Thanh niên NHCSXH TW quan tâm, chăm lo đời sống cho cán bộ, đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động; Lãnh đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong những tháng đầu năm 2024, các cấp Công đoàn NHCSXH và Đoàn Thanh niên NHCSXH TW đã trích hơn 21 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội như tổ chức thăm, tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; tặng học bổng cho học sinh, đỡ đầu trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19; thăm bệnh nhân nghèo; ủng hộ các quỹ và các chương trình an sinh xã hội khác tại địa phương.
Sáu tháng đầu năm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy NHCSXH TW, NHCSXH đã thực hiện đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nguồn vốn tín dụng ưu đãi được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần tích cực thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Cán bộ, đảng viên, người lao động luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban điều hành; không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia, hưởng ứng công tác an sinh xã hội.

3

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối DNTW Nguyễn Đức Phong đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên NHCSXH đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy khối để đưa ra các Nghị quyết, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị nghiêm túc, hiệu quả. Để thực hiện tốt công tác Đảng trong thời gian tới, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW đề nghị Đảng ủy NHCSXH TW tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện và mạnh mẽ các mặt công tác Đảng, nghiên cứu thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đại diện vốn đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn; thực hiện tốt công tác dân vận, công tác kiểm tra giám sát; thực hiện tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng bộ Khối DNTW. Tiếp thu chỉ đạo của Đảng bộ Khối DNTW, đồng chí yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc trong 6 tháng cuối năm 2024 đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024; thực hiện tốt công tác tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và tiếp tục tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
Tại Hội nghị, Đảng ủy NHCSXH TW đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các tổ chức Đảng và đảng viên đạt thành tích trong cuộc thi tìm hiểu 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, các tổ chức Đảng và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2019 - 2023).

4

Các tổ chức Đảng và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2019 - 2023)

9ed73fe629318b6fd220

Các tổ chức Đảng đạt thành tích trong cuộc thi tìm hiểu 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư

PV

Các tin bài khác