Tỉnh Hưng Yên tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

15/06/2024
(VBSP News) Ngày 14/6, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Nguyễn Lê Huy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương của tỉnh Hưng Yên.
11

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 27/2/2015 về công tác tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 36) để lãnh đạo triển khai thực hiện. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, Chỉ thị số 36 đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, qua đó góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Hàng năm, các đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt trong việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

Đến ngày 30/4/2024, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 4.321 tỷ đồng, tăng 2.398 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 124,8% so với năm 2014 và tăng 1.552 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 56,08% so với năm 2019. Hiện nay, NHCSXH đang tiếp tục triển khai các phần mềm ứng dụng phù hợp với đặc thù hoạt động, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu đa dạng và phục vụ khách hàng tốt hơn. Toàn tỉnh có 161 Điểm giao dịch xã đặt tại trụ sở của 161/161 xã, phường, thị trấn. Nguồn vốn ưu đãi đã được chuyển tải nhanh chóng, kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định và bao phủ đến 100% các thôn, xóm, phát huy được hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng được giữ vững và không ngừng được nâng lên. Qua đó góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong giai đoạn 2014-2024, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách toàn tỉnh đạt trên 8.530 tỷ đồng, với 251.756 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội giúp 35.594 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 6.152 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; 36.906 lao động có việc làm ổn định; 95 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng được 246.063 công trình NS&VSMTNT; xây 1.815 căn nhà cho hộ nghèo và nhà ở xã hội.

Tuy nhiên trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Chỉ thị số 40 tại một số địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chưa phong phú, đa dạng, hiệu quả chưa cao. Việc chỉ đạo điều hành phối hợp, lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo nghề với hoạt động tín dụng chính sách chưa thật sự gắn kết, hiệu quả.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu một số kết quả nổi bật, những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40 trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn ghi nhận những kết quả của tỉnh Hưng Yên trong thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40. Đề nghị trong quá trình tổng hợp báo cáo, tỉnh lưu ý một số mô hình tiên tiến trong sử dụng vốn tín dụng chính sách; các bài học kinh nghiệm được rút ra cần cô đọng hơn; làm rõ thêm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương huy động các nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội trong phát triển kinh tế nông thôn, giáo dục, đào tạo, giảm nghèo; nêu rõ quan điểm của Tỉnh ủy đối với việc ban hành văn bản chỉ đạo mới của Trung ương sau tổng kết.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 36 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội đối với đời sống xã hội; Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền trong việc cân đối, bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội hiệu quả và các mô hình giúp nhau vượt khó, làm giàu, góp phần đẩy nhanh các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội vào cuộc sống; Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần xây dựng nông thôn mới, ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi trái quy định của pháp luật…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen; NHCSXH Việt Nam vinh danh và tặng giấy khen.

12

Các tập thể, cá nhân nhận danh hiệu

13

Clip: Tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Minh Nghĩa - Vi Ngoan

Các tin bài khác