Đột phá trong thực hiện tín dụng chính sách tại Hưng Yên (HY - 14.6.2024)