Hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi giúp nông dân Quảng Ngãi tái sản xuất (NhandanTV - 4/5/2020)