Hỗ trợ doanh nghiệp Sơn La vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất (VNews - 25.8.2021)