Hộ gia đình có người cao tuổi được ưu tiên vay vốn SXKD

28/03/2018

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản hướng dẫn về việc triển khai bố trí, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiên công tác chăm sóc người cao tuổi. Bên cạnh đó, NHCSXH ưu tiên cho người cao tuổi đối với hộ gia đình có người trong độ tuổi lao động là người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn tín dụng từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH và các nguồn vốn hợp pháp khác để trực tiếp SXKD nhằm tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác