Hiệu quả của tín dụng cho vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất (VNews - 14/8/2021)