Hà Nội thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

10/07/2024
(VBSP News) Chiều 09/7, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Lê Thị Đức Hạnh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị

Hơn 1 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được vay vốn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cho biết: Ngay sau khi Chỉ thị số 40-CT/TW được ban hành, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức, đơn vị kịp thời triển khai quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và các cấp, ngành, tín dụng chính sách xã hội luôn được coi là một trong những giải pháp căn cơ, trọng điểm để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, của từng địa phương về giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Hiện nay, chi nhánh NHCSXH thành phố đang quản lý và triển khai thực hiện cho vay 19 chương trình tín dụng chính sách; doanh số cho vay 10 năm giai đoạn 2015 đến 30/4/2024 là 38.759 tỷ đồng, với trên 1 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng dư nợ 19 chương trình tín dụng đến 30/4/2024 đạt 15.397 tỷ đồng với 272.412 hộ đang vay vốn, tăng 10.676 tỷ đồng so với đầu năm 2014.

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cũng đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung công việc được ủy thác, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH, chính quyền địa phương trong việc quản lý và củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Cùng với nguồn vốn cân đối từ Trung ương, hằng năm HĐND, UBND các cấp đã quan tâm bố trí ngân sách chuyển vốn ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đến ngày 30/4/2024, tổng nguồn vốn hoạt động tại chi nhánh đạt 15.452 tỷ đồng, tăng 10.715 tỷ đồng (226%) so với năm 2014. Trong đó, nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH đạt 8.713 tỷ đồng, tăng 7.616 tỷ đồng (694%) so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 56% trên tổng nguồn vốn cho vay.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn TP Hà Nội. Đồng thời, khẳng định, những kết quả đạt được đã cho thấy, Chỉ thị số 40-CT/TW đã đi vào cuộc sống, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng mong muốn, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người dân; lồng ghép các mục tiêu tín dụng chính sách vào các mục tiêu của địa phương qua đó thực hiện tốt các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước ta đã đặt ra khi triển khai chính sách tín dụng xã hội.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá: Trong 10 năm qua, Chỉ thị số 40-CT/TW đã được triển khai một cách nghiêm túc, bài bản, gắn với cơ chế đặc thù của thành phố, qua đó, đã tập hợp được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách. Qua đó đã góp phần triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của thành phố về giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và đẩy lùi tín dụng đen, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, chủ trương của thành phố về tín dụng chính sách xã hội, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động, bình xét đối tượng vay vốn đoàn viên, hội viên trong việc vay vốn; hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả, lồng ghép với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội.

UBND thành phố trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của thành phố hằng năm, tiếp tục nghiên cứu chuyển một phần ngân sách sang chi nhánh NHCSXH thành phố cho người dân vay vốn. Các cấp, các ngành, các tổ chức và đơn vị có liên quan chủ động xây dựng chương trình, dự án, gắn kết giữa đầu tư các mô hình kinh tế với việc triển khai tín dụng chính sách xã hội và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đào tạo nghề để người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW vinh dự nhận Bằng khen của UBND thành phố

Các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW vinh dự nhận Bằng khen của UBND thành phố

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định việc tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và trong từng giai đoạn; đưa nội dung triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội gắn với bố trí nguồn lực tại địa phương, coi đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, lâu dài để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW nhận Giấy khen Tổng Giám đốc NHCSXH

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW nhận Giấy khen Tổng Giám đốc NHCSXH

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 25 cá nhân; Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 6 cá nhân của ngân hàng và 6 tập thể và 12 cá nhân cán bộ phối hợp, kiêm nhiệm đã có thành tích xuất sắc.

Clip: TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Viết Thành - Hương Ly

Các tin bài khác