Hà Nam cho vay hiệu quả nguồn vốn giải quyết việc làm

(VBSP News) Trong những năm qua, Hà Nam luôn xác định phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn nông thôn là hướng đi tích cực để đẩy mạnh công nghiệp hóa nông thôn và góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Để phần nào đáp ứng nguồn vốn vay cho người nghèo và các đối tượng chính sách giúp họ thay đổi cuộc sống, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã và đang phối hợp với NHCSXH tạo điều kiện cho người dân vay vốn tạo việc làm, duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống của địa phương. Tính đến hết quý I/2019 tổng dư nợ cho vay của NHCSXH tỉnh Hà Nam đạt 1.797 tỷ đồng với 70.640 hộ còn dư nợ, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 139 tỷ đồng; hộ cận nghèo 921 tỷ đồng; giải quyết việc làm là 134 tỷ đồng,…