Giải ngân 145 tỉ đồng trả lương phục hồi sản xuất (VNews - 6/8/2021)