Hỗ trợ trực tiếp cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (VTV1 - 19h - 31/3/2020)