Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh các Ban: KHNV, KT & QLTC - Tài vụ, TDNNg, TD HSSV & các đối tượng chính sách khác - Quản lý và xử lý nợ rủi ro tổ chức Đại hội

24/12/2012
(VBSP News) Cùng với tuổi trẻ cả nước nỗ lực thực hiện năm thứ hai Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ NHCSXH Trung ương lần thứ III và tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh các Ban: Kế hoạch nguồn vốn, Kế toán & Quản lý tài chính - Tài vụ, Tín dụng người nghèo, Tín dụng HSSV & các đối tượng chính sách khác - Quản lý và xử lý nợ rủi ro vừa tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2013.

11111

* Báo cáo tại Đại hội, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban Kế hoạch nguồn vốn nhiệm kỳ qua nêu rõ: “Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao nhận thức cho đoàn viên luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, Chi đoàn hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phát hiện và biểu dương những tấm gương thanh niên tiên tiến, nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, vận động các đoàn viên thanh niên nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển và lớn mạnh của NHCSXH, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng…

1

Đồng chí Phạm Anh Đức - Bí thư Chi đoàn TN Ban Kế hoạch nguồn vốn trình bày báo cáo nhiệm kỳ qua

Bước sang nhiệm kỳ 2012 - 2013, Chi đoàn TN Ban Kế hoạch nguồn vốn đề ra một số chỉ tiêu như: Tham gia tích cực các phong trào thi đua do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH Trung ương phát động, phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, tiếp tục rèn luyện bản thân, nâng cao trình độ nghiệp vụ, hưởng ứng và tham gia các phong trào, xung kích vì cuộc sống cộng đồng.

2

Các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Chi đoàn TN Ban Kế hoạch nguồn vốn nhiệm kỳ 2012 - 2013

* Trình bày báo cáo tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2013 tại Đại hội Chi đoàn TN Ban Kế toán & Quản lý tài chính - Tài vụ ngày 16/5/2012, Bí thư Chi đoàn Cao Thị Thu cho biết: Là đơn vị có lực lượng đoàn viên trẻ với trình độ chuyên môn đồng đều, nhận thức chính trị vững vàng, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia đầy đủ các phong trào được tổ chức phát động. Đây là một thế mạnh về nhân lực, sẵn sàng tham gia mọi hoạt động xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Nhiệm kỳ qua, Chi đoàn TN Ban Kế toán & Quản lý tài chính - Tài vụ đã triển khai nội dung giáo dục thanh niên về đạo đức, lối sống, phù hợp với đặc thù của đoàn viên thanh niên NHCSXH. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản, kế toán của toàn hệ thống, các đoàn viên đã đóng góp tích cực trong việc tham mưu cho Ban lãnh đạo và dự thảo các văn bản chế độ về các vấn đề có liên quan đến tài chính, tài sản, tiền lương, góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán, công tác quản lý tài chính, tài sản của hệ thống NHCSXH, tạo sự ổn định, minh bạch hóa hoạt động tài chính, giảm thiểu thao tác thủ công tiến tới tin học hóa công tác kế toán.

3

Bí thư Chi đoàn TN Ban Kế toán & Quản lý tài chính - Tài vụ Cao Thị Thu trình bày những nét chính trong hoạt động nhiệm kỳ qua

Phát huy những thế mạnh của mình, nhiệm kỳ 2012 - 2013 Chi đoàn TN Ban Kế toán & Quản lý tài chính - Tài vụ tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ trí tuệ và sức trẻ của thanh niên với vai trò xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tập trung giáo dục lý tưởng, đạo đức Cách mạng, lịch sử của dân tộc, thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, đổi mới sinh hoạt đoàn theo hướng linh hoạt và phù hợp với sự phát triển mới của NHCSXH.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Chi đoàn đã đạt được, Phó giám đốc Ban Kế toán & Quản lý tài chính Hà Thụy Anh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Chi đoàn cần khắc phục những tồn tại, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị, xây dựng đội ngũ đoàn viên thanh niên nhiệt huyết, gương mẫu trong mọi công tác và sinh hoạt.

4

Thay mặt cho Ban Lãnh đạo Ban Kế toán & Quản lý tài chính - Tài vụ, đồng chí Hà Thụy Anh - Phó giám đốc chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp

* Thiết thực chào mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012) và hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH lần thứ III, ngày 16/5/2012 Chi đoàn TN Ban Tín dụng người nghèo cũng đã tổ chức thành công Đại hội.

5

Những năm qua, với vai trò và nhiệm vụ của mình, Chi đoàn TN Ban Tín dụng người nghèo đã triển khai tốt nội dung giáo dục thanh niên về chính trị tư tưởng, truyền thống, ý thức pháp luật, đạo đức và lối sống. Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, qua đó phát hiện, biểu dương và nhân rộng tấm gương thanh niên tiên tiến, nâng cao giác ngộ chính trị, củng cố niềm tin vào mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tăng cường ý thức trách nhiệm của thanh niên với đất nước và với nhiệm vụ chính trị của ngành, đưa Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành hành động mang tính liên tục và lâu dài, tham gia xây dựng cơ quan văn hóa, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tin và ảnh Trần Nguyên Giáp

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác