Cán bộ NHCSXH rèn đức, luyện nghề, sáng tạo

23/04/2019
(VBSP News) Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm của viên chức, người lao động thuộc hệ thống NHCSXH trong thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ NHCSXH tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, chuyên nghiệp, kỷ cương, thân thiện, sáng tạo; đồng thời phát huy truyền thống thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng 70 năm xây dựng và phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951-6/5/2021), Tổng Giám đốc NHCSXH phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống với chủ đề “Cán bộ NHCSXH rèn đức, luyện nghề, sáng tạo lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam”.
Cán bộ NHCSXH tận tụy phục vụ người dân, phục vụ khách hàng

Cán bộ NHCSXH tận tụy phục vụ người dân, phục vụ khách hàng

Theo đó, tập thể NHCSXH, gồm: Tập thể lớn NHCSXH; tập thể cơ sở NHCSXH; tập thể nhỏ NHCSXH, căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy trình nghiệp vụ, các quy định về kỷ luật, kỷ cương, quy chế chế văn hóa giao tiếp, ứng xử của NHCSXH.

Quán triệt, phổ biến đầy đủ và triển khai thực hiện “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ Ngân hàng” đến toàn thể viên chức, người lao động. 

Xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, gọn gàng, ngăn nắp; nâng cao văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp góp phần xây dựng hình ảnh NHCSXH văn minh, chuyên nghiệp, hiệu quả, gần gũi với các tầng lớp nhân dân, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt động tín dụng chính sách; niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, khoa học, cập nhật kịp thời “Bộ thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức của NHCSXH” tại trụ sở NHCSXH, tại các Điểm giao dịch xã nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế tiếp dân, quy chế tài chính tại đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Đối với toàn thể viên chức, người lao động trong hệ thống NHCSXH, chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng, quy chế văn hóa giao tiếp, ứng xử của NHCSXH; nâng cao hơn nữa ý thức tổ chức kỷ luật, tính tuân thủ, sự cẩn trọng, liêm chính, tận tâm, chuyên cần, ý thức bảo mật thông tin; sử dụng thời gian làm việc đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Tinh thần thái độ làm việc nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nêu cao tinh thần vượt khó trong thực thi nhiệm vụ; chủ động tìm tòi, phát huy sáng kiến, khả năng thích ứng trước sự thay đổi của môi trường và yêu cầu công việc trong tình hình mới; thể hiện tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những việc khó, việc mới phát sinh.

Tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội; công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tận tụy phục vụ người dân, phục vụ khách hàng; chia sẻ giúp đỡ khách hàng vượt qua khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, góp phần thoát nghèo bền vững và cải thiện cuộc sống.

Giữ gìn đoàn kết nội bộ, có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đây là đợt thi đua đặc biệt (từ năm 2019 đến năm 2021) chào mừng 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam. Kết thúc phong trào thi đua, Thủ trưởng các đơn vị cơ sở NHCSXH tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua để nhân rộng mô hình trong các năm tiếp theo; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân lập được nhiều thành tích và lựa chọn các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trình cấp trên khen thưởng theo quy định.

PV

Các tin bài khác