Bổ sung tiêu chí điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

18/09/2014
(VBSP News) Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

B4

Theo đó, Thông tư quy định cụ thể hơn tiêu chí điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cụ thể, hộ nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng bằng hoặc thấp hơn chuẩn nghèo theo quy định của pháp luật.

Hộ mới thoát nghèo là hộ nghèo, qua điều tra, rà soát hàng năm có thu nhập cao hơn chuẩn nghèo theo quy định của pháp luật, bao gồm: Hộ mới thoát nghèo nhưng có mức thu nhập thuộc đối tượng hộ cận nghèo; Hộ mới thoát nghèo có thu nhập cao hơn chuẩn hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật.

Hộ tái nghèo là những hộ trước đây thuộc hộ nghèo, đã thoát nghèo, nhưng do những yếu tố rủi ro dẫn đến mức thu nhập bình quân đầu người/tháng tại thời điểm điều tra, rà soát bằng hoặc thấp hơn chuẩn nghèo theo quy định của pháp luật.

Hộ nghèo mới phát sinh là những hộ trước đây không thuộc hộ nghèo nhưng do những yếu tố rủi ro dẫn đến mức thu nhập bình quân đầu người/tháng tại thời điểm điều tra, rà soát bằng hoặc thấp hơn chuẩn nghèo theo quy định của pháp luật.

Còn hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo là hộ nghèo, có ít nhất một thành viên trong hộ còn khả năng lao động.

Hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội là hộ nghèo nhưng không còn thành viên nào trong hộ có khả năng lao động.

Thông tư cũng lưu ý khi tổ chức, điều tra thu nhập hộ gia đình, chỉ tính thu nhập của hộ gia đình trong vòng 12 tháng qua; không tính khoản trợ cấp an sinh xã hội từ ngân sách Nhà nước vào thu nhập của hộ gia đình (như trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo các quy định của pháp luật; trợ cấp tiền điện; trợ cấp khó khăn đột xuất…).

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo từ ngày 01/9 hàng năm.

Ngoài ra, Thông tư cũng sửa đổi bổ sung thời điểm tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện từ ngày 01/9 hàng năm. Thời gian này sớm hơn so với quy định trước đó tại Thông tư 21/2012/TT-BLĐTBXH là vào ngày 01/10 hàng năm.

Đối với trường hợp hộ gia đình trên địa bàn phát sinh khó khăn đột xuất trong năm do các yếu tố như tai nạn, rủi ro, ốm đau, bệnh tật… cần được xét duyệt, bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để có thể tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Thời gian thẩm định và xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh không quá 30 ngày kể từ khi tiếp nhận đề nghị của hộ gia đình.

Các địa phương báo cáo sơ bộ gửi về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12 hàng năm. Chậm nhất đến ngày 15/1 hàng năm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải báo cáo chính thức kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp, ban hành Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi toàn quốc.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2014.

Theo Cổng TTĐTCP

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác