Ban hành chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 (VTV1 - 19h - 29/3/2020)