Xây dựng Đảng bộ NHCSXH Trung ương trong sạch, vững mạnh

12/12/2012
(VBSP) Năm 2010, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH Trung ương nhiệm kỳ 2006 - 2010, trong năm 2010, Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã tập trung lãnh đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sáng suốt, lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất đưa NHCSXH ngày càng lớn mạnh

Sáng suốt, lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất đưa NHCSXH ngày càng lớn mạnh
 

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 07 KH/ĐUK ngày 18/11/2009 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp. Đảng uỷ NHCSXH Trung ương đã thực hiện tốt các khâu chuẩn bị đề án nhân sự và lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH Trung ương, khóa III, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ đã kịp thời bổ sung, hoàn thiện và ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành, Uỷ ban kiểm tra, xây dựng chương trình công tác, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng.

Công tác phát triển Đảng là một trong những mục tiêu quan trọng đã được Đảng bộ xác định rõ trong Nghị quyết của Đảng bộ. Năm 2010, Đảng bộ triển khai kế hoạch phát triển đảng viên mới nhằm tăng cường năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đã kết nạp được 14 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 16 đảng viên dự bị, cử 24 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng tạo nguồn để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý tiếp tục được đổi mới, đảm bảo đúng quy định. Công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ đã góp phần nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị cơ sở. Trong năm 2010, Ban chấp hành Đảng ủy đã có ý kiến nhận xét, đánh giá cán bộ làm cơ sở để Tổng giám đốc bổ nhiệm đối với 34 đồng chí Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố; các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính. Giao quyền Giám đốc và quyền phụ trách cho 10 đồng chí, luân chuyển 17 lượt cán bộ từ Hội sở chính cho các chi nhánh trong hệ thống, chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá cán bộ làm cơ sở thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ.

Thực hiện quy định của điều lệ Đảng và các quy định của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng, năm 2010, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy đã thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt; chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo định kỳ, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, đúng nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu; gắn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho nội dung sinh hoạt thiết thực, phong phú, gắn với những chuyên đề và sát với sự lãnh đạo của Đảng bộ, bảo đảm cho đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời và tự giác chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát huy thành tích đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ NHCSXH đặt ra mục tiêu cụ thể trong công tác lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ năm 2011 là:

Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai các chính sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi, Đảng bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ NHCSXH, phấn đấu trong năm 2011 toàn Đảng bộ có ít nhất 95% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, phấn đấu năm 2010 kết nạp được ít nhất 20 quần chúng ưu tú vào Đảng; có trên 95% đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung huy động mọi nguồn lực để cho vay các chương trình tín dụng, phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng 15% so với năm 2010, tương ứng với số tuyệt đối là 13.420 tỷ đồng, dư nợ cuối năm 2011 đạt 103.000 tỷ đồng. Trong đó cho vay chương trình tín dụng HSSV tăng 12.000 tỷ đồng (bao gồm cả cho vay đào tạo nghề cho lao động nông thôn và bộ đội phục viên); chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và các chương trình tín dụng khác tăng 1.420 tỷ đồng. Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch tài chính, kế hoạch tiền lương, đảm bảo ổn định đời sống cán bộ, viên chức, người lao động tại các đơn vị trong toàn hệ thống NHCSXH.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu trên, Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXH tập trung lãnh đạo thực hiện những giải pháp như sau:

Một là, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng uỷ; Ban chi uỷ chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư cho vay các chương trình tín dụng chính sách nhằm thực hiện mục tiêu quốc gia XĐGN, đảm bảo an sinh xã hội.

Hai là, tập trung chỉ đạo xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiến hành nghiêm túc việc khảo sát đánh giá đúng thực trạng và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên từ đó đề ra những chủ trương, giải pháp, lãnh đạo phù hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Ba là, quan tâm đầu tư cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức Cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động, cụ thể là quán triệt và tổ chức thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH Trung ương lần thứ III tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Bốn là, đẩy mạnh công tác dân vận, tập trung lãnh đạo các tổ chức trong đơn vị hoạt động đúng điều lệ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình; tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo, vượt khó, đi đầu trong các hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt chức năng động viên cán bộ, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm là, tăng cường và nâng cao năng lực hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp uỷ đối với công tác xây dựng tổ chức, coi đây là nhiệm vụ then chốt và lâu dài; tập trung xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ Bí thư chi bộ, đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Sáu là, tập trung chỉ đạo xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, gắn chặt với đánh giá kết quả nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn đảm bảo chất lượng để phát triển đảng viên, trong đó chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực để đào tạo đáp ứng yêu cầu công tác trước mắt và lâu dài.

Bảy là, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện đạo đức, lối sống và nâng cao chất lượng mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các chuẩn mực về văn hóa giao tiếp, văn hóa doanh nghiệp trong hệ thống NHCSXH.

Tám là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, của các Ban tham mưu và của Ủy ban kiểm tra, chú trọng kiểm tra chuyên đề nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm từ cơ sở. Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát nâng cao năng lực điều hành của chuyên môn, lãnh đạo đơn vị tăng cường kiểm tra, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm từ cơ sở.

Chín là, thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Tiếp tục thực hiện mục tiêu luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo cho các đơn vị cơ sở và đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, điều hành của cán bộ quản lý, thích ứng với quy mô và tốc độ tăng trưởng của NHCSXH.

Phát huy những thành tích đã đạt được. Bước sang năm 2011, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và lao động trong toàn hệ thống NHCSXH ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra, xây dựng Đảng bộ NHCSXH Trung ương trong sạch, vững mạnh.

Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH Trung ương

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác