Ứng vốn hỗ trợ 2 ngân hàng chính sách

17/12/2014
(VBSP News) Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc ứng vốn cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và NHCSXH.

Theo đó, Bộ Tài chính ứng 11.600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý còn thiếu đến hết năm 2013 cho 2 ngân hàng chính sách nêu trên.

Cụ thể, Ngân hàng Phát triển Việt Nam được ứng 8.400 tỷ đồng. NHCSXH được ứng 3.200 tỷ đồng.

Việc bố trí, cân đối nguồn vốn để thu hồi vốn ứng nêu trên thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 1 Văn bản 8939/VPCP-KTTH ngày 10/11/2014 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì phối hợp vói Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết thúc năm ngân sách 2014 tính toán, cân đối nguồn để thu hồi. Trường hợp không bố trí được hoặc bố trí không đủ, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí kế hoạch các năm sau để thu hồi.

Theo Cổng TTĐTCP

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác