Tỉnh Khánh Hòa thực hiện hiệu quả nguồn vốn ưu đãi

(VBSP News) Trong những năm qua, NHCSXH tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với hội, đoàn thể các cấp phổ biến, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách và chuyển tải kịp thời vốn vay ưu đãi đến đúng đối tượng hưởng thụ, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp cho hơn 9.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn; giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động; hơn 1.800 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hơn 2.600 hộ vay xây dựng, lắp đặt công trình nước sạch và nhà vệ sinh; hơn 170 hộ xây dựng nhà ở để an cư lạc nghiệp; gần 2.500 hộ gia đình tại vùng khó khăn vay vốn phục vụ SXKD… Từ đó, góp phần giảm tỷ hộ nghèo xuống còn 6,74%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 8,02%.