Tín dụng chính sách ở nơi biên cương Tổ quốc

(VBSP News) Đến hết tháng 9.2021, tổng nguồn vốn của chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Giang đạt hơn 3.579 tỉ đồng. Tổng dư nợ 17 chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 3.569 tỉ đồng, với 85.579 khách hàng còn dư nợ, tăng trên 3.478 tỉ đồng so với năm 2003. Doanh số cho vay đạt trên 9.600 tỉ đồng với trên 483.000 lượt hộ vay vốn. Toàn tỉnh có trên 279 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; gần 74 nghìn lượt hộ tại vùng khó khăn được vay vốn phát triển SXKD; trên 16,4 nghìn lượt hộ nghèo đồng bào DTTS được vay vốn phát triển trồng trọt, chăn nuôi; trên 8 nghìn HSSV được vay vốn trang trải chi phí học tập; gần 40 nghìn lượt hộ được vay vốn xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh; gần 27 nghìn lao động được tạo việc làm; 4.131 căn nhà ở cho hộ nghèo được xây mới…
Phóng sự ảnh của Duy Tuấn sẽ làm nổi bật lên điều đó.